BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Syrkiewicz-Świtała Magdalena (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Holecki Tomasz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Lar Katarzyna (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Title
Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia
Social Media in Marketing Communication Used by the Polish Voivodeship Offices in Health Promotion
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 207-216, rys.,bibliogr. 9 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Media społecznościowe, Urząd państwowy, Województwo, Promocja, Zdrowie, Komunikowanie marketingowe, Samorząd terytorialny
Social media, Government offices, Voivodship, Promotion, Health, Marketing communication, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozwój mediów społecznościowych wprowadza do komunikacji marketingowej nowe możliwości i wyzwania. Samorządy terytorialne odpowiedzialne za sprawną prozdrowotną komunikację w regionie zmuszone są do sięgania po współczesne źródła i kanały komunikacji. Celem badania było ustalenie, czy polskie urzędy wojewódzkie wykorzystują media społecznościowe w komunikacji marketingowej na rzecz promocji zdrowia. Badaniem objęto 13 urzędów wojewódzkich. Zastosowano metodę CAWI i CATI przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety. Analizę danych poddano standardowym metodom statystycznym. Wszystkie badane urzędy wojewódzkie angażują się w działania dotyczące promocji zdrowia i chętnie wykorzystują media społecznościowe w komunikacji marketingowej na rzecz promocji zdrowia.(abstrakt oryginalny)

The development of social media introduces new opportunities and challenges to marketing communications. Local and regional authorities responsible for health prevention and efficient communication in the region are forced to draw on contemporary sources and channels of communication. The aim of this study is to determine whether the Polish Voivodeship Offices utilize social media in marketing communication for the promotion of health. The study covers 13 Offices. CAWI and CATI method are used in the study using an author's questionnaire. Data were subjected to analysis of standard statistical methods. All tested Offices are engaged in activities in the field of health promotion and are willing to exploit social media in marketing communication for the promotion of health.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.C., Zdrowie publiczne, Vesalius, Kraków 2001.
  2. Internauci 2014, Komunikat z badań CBOS nr 82, Warszawa 2014, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14.PDF.
  3. Karski J.B., Promocja zdrowia (wybrane materiały źródłowe i dokumenty podstawowe), Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa 1992.
  4. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z 15 maja 2007 roku.
  5. Syrkiewicz-Świtała M., Świtała R., Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 5, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
  6. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z 23 stycznia 2009 r., DzU z 2009, nr 31, poz. 206.
  7. Ustawa z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, DzU z 1998, nr 133, poz. 872.
  8. Ustawa z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, DzU z 2009, nr 52, poz. 419.
  9. Wysoki J., Miller M., Paradygmat Lalonde'a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne, "Przegląd Epidemiologiczny" 2003, t. 57, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu