BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielak Renata (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa)
Title
Jakość życia w świetle strategii rozwoju. Dylematy pomiaru
Life Quality in the Development Strategy. Dilemmas Of Measurement
Source
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 6, s. 23-30, bibliogr. s. 29-30
Keyword
Jakość życia, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, Wskaźniki jakościowe, Dobrobyt
Quality of life, Socio-economic development strategy, Qualitative coefficients, Prosperity
Note
summ., rez.
Abstract
Jakość życia, dobrobyt społeczny, dobrostan to pojęcia pokrewne, intuicyjnie kojarzące się z poczuciem satysfakcji, zadowoleniem czy szczęściem. W teorii ekonomii coraz więcej miejsca poświęca się tej wieloaspektowej problematyce, jednak definicje i ramy analityczne są niejednolite. Postrzeganie dobrobytu w ekonomii, rozumiane pierwotnie jako monetarne odzwierciedlenie wartości dóbr materialnych posiadanych przez poszczególne osoby, z czasem rozszerzano o inne wymiary życia ludzkiego, niezwiązane bezpośrednio z dochodem, ale uwzględniające pozamaterialne czynniki wpływające na poziom zadowolenia. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the quality of life as a category of priority from the point of view of strategy development in Poland and ways to measure it. Essential to quality of life is attributed to stimulating economic growth, which is conducive to social development, ensuring to meet the needs of present and future generations. This approach requires the search for indicators that will reflect the facts and developments in this multidimensional approach. Improving the quality of life of Poles is an overriding goal of national development strategy in the medium and long term. With the establishment of this purpose, the authors of the strategy pointed out measures for its implementation. The article presents ways of describing and evaluating the quality of life in the strategic documents and the problems of its measurements in the context of monitoring the title research category. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielak R. (2012), Rola statystyki w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów UE, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, GUS
  2. Jakość życia w Polsce. Edycja 2014 (2014), GUS
  3. Kubiczek A. (2014), Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, zeszyt 38, Uniwersytet Rzeszowski
  4. Machowska-Okrój S. (2014), Wzrost gospodarczy a dobrobyt społeczno-ekonomiczny, [w:] Mikro-i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, red. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, Gdańsk
  5. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2013), Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski z 2013 r. poz. 121
  6. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (2012), Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski z 2012 r. poz. 882
  7. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Walczak T. (2011), Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie, "Wiadomości Statystyczne", nr 7/8, GUS
  8. Wronowska G. (2014), Dobrobyt i jego pomiar. Czy wyższe wykształcenie gwarantuje wzrost dobrobytu?, [w:] Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, red. A. Blajer--Gołębiewska, L. Czerwonka, Gdańsk
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu