BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barańska-Fischer Mirella (Politechnika Łódzka)
Title
Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu - wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim
Public Administration for the Development of the Regional Economy - Selected Problems of the Development of Cooperation with the Sme's within the Region of Lodz
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 229-238, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Administracja publiczna, Gospodarka regionalna, Współpraca, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój regionalny
Public administration, Regional economy, Cooperation, Small business, Regional development
Note
streszcz., summ..
Country
Region łódzki
Abstract
Rozwój każdej jednostki terytorialnej związany jest z wpływem licznych uwarunkowań, wśród których istotne znaczenie odgrywają oddziaływania organów administracji publicznej w obszarze kreowania środowiska proinnowacyjnego dla zlokalizowanych na danym terytorium podmiotów rynkowych z jednej strony, z drugiej zaś - dla tych wszystkich, które są potencjalnie zainteresowane alokacją swych zasobów w danym obszarze. Sposób i charakter wpływu rządowych i samorządowych organów administracyjnych na rozwój firm sektora MSP stanowi zasadnicze wyzwanie dla władz terytorialnych, których wsparcia (w zróżnicowanych płaszczyznach swego funkcjonowania) oczekują przedsiębiorcy. W artykule poruszono wybrane problemy związane ze współpracą małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim z organami administracji publicznej na rzecz wzmacniania i/lub budowania na nowo potencjału gospodarki reprezentowanej jednostki przestrzennej. (abstrakt oryginalny)

The development of each territorial unit is connected with the influence of many factors, among which on the one hand, a vital role plays the effect of public authorities in creation of a pro-innovation environment for the market players which are localized within it and on the other hand - for all those who are potentially interested in the allocation of their resources in these particular area. The method and nature of the impact of both governmental and local administrative bodies for the development of the SME sector constitutes a major challenge for local authorities whose support (at various levels of its functioning) is expected by the entrepreneurs. The paper discusses selected issues related to the cooperation of small and medium-sized enterprises within the region of Lodz with public authorities in order to strengthen and/or re-build the potential of the economy within the represented spatial unit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bąk M., Grabowski M., Kuławczuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
  2. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, GUS, Warszawa 2014.
  3. Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
  4. Węglarz S., Tutejsi i inni. O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej, Wyd. Łódzkie Studia Etnograficzne, t. XXXVI, Łódź 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu