BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecki Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Uwarunkowania szkoleń pracowników sektora publicznego w Polsce
Determinants of Employee Training in the Polish Public Sector
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 3-4, s. 81-96, tab., bibliogr. 41 poz.
Keyword
Szkolenia, Szkolenie pracowników, Teoria kapitału ludzkiego, Sektor publiczny
Training, Manpower training, Theory of human capital, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza uwarunkowań uczestnictwa pracowników polskiego sektora publicznego w szkoleniach. Przyjmując teorię kapitału ludzkiego jako podstawę rozważań, w oparciu o literaturę podejmującą problematykę zarządzania w instytucjach publicznych sformułowano hipotezy badawcze dotyczące oddziaływania czterech grup czynników na uczestnictwo pracowników badanego sektora w szkoleniach. Weryfikację empiryczną hipotez przeprowadzono na podstawie danych z badania Bilans Kapitału Ludzkiego za pomocą regresji logistycznej, w której zmienną objaśnianą było uczestnictwo w szkoleniu w ciągu ostatniego roku. Wyniki analizy potwierdziły hipotezy o istotnym wpływie kapitału ludzkiego oraz cech wykonywanej pracy na wystąpienie szkoleń, natomiast zmienne opisujące cechy osobiste osób zatrudnionych oraz organizacji okazały się nieistotne statystycznie. W podsumowaniu przedstawiono ograniczenia badania jak również wskazano kierunki dalszych analiz. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze determinants of training participation among employees of the Polish public sector. Hypotheses regarding the influence of four groups of employee training factors in the analyzed sector were formulated using human capital theory as a research premise as well as on the basis of literature dealing with management in public institution research. The hypotheses were tested against data received from the Study of Human Capital in Poland using logistic regression, with training participation during the last year as a dependent variable. Results confirmed the hypotheses regarding the significant influence of human capital and job features on training incidence, while variables describing employee personal characteristics and organizational circumstances turned out to be statistically insignificant. Research constraints as well as directions for further analyses were described in the summary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejczak A. (2010), Projektowanie i realizacja szkoleń, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Backes-Gellner U., Oswald Y., Tuor S. N. (2011), Part-time work and employer provided training: boon to women and bane to men?, Leading House Working Paper, nr 58.
 3. Bassanini A., Booth A., Brunello G., De Paola M., Leuven E. (2005), Workplace Training in Europe, IZA Discussion Paper, nr 1640.
 4. Becker G.S. (1993), Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, 3rd ed., The University of Chicago Press.
 5. BKL (Bilans kapitału ludzkiego - Badanie ludności I-IV edycja) 2014, http://bkl.parp.gov.pl/bazy-danych2013.
 6. Boyne G., Jenkins G., Poole M. (1999), Human Resource Management In The Public And Private Sectors: An Empirical Comparison, Public Administration, vol. 77, nr 2.
 7. Bryson J. M., Ackermann F., Eden C. (2007), Putting the Resource-Based View of Strategy and Distinctive Competencies to Work in Public Organizations, Public Administration Review, vol. 67, z. 4.
 8. Budhwar P. S., Boyne G. (2004), Human resource management in the Indian public and private sectors: an empirical comparison, The International Journal of Human Resource Management, vol. 15, nr 2.
 9. Buuren A. van, Edelenbos J. (2013), Organizational Competence Development in two Public Agencies in the Netherlands: The Effectiveness of In-Company Training Versus Learning by Doing, Public Personnel Management, vol. 42, nr 3.
 10. Campbell B. A., Coff R., Kryscynsky D. (2012), Rethinking Sustained Competitive Advantage from Human Capital, Academy of Management Review, vol. 37, nr 3.
 11. Danieluk B. (2010), Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, Psychologia Społeczna, tom 5 2-3 (14).
 12. Franck E., Nüesch S., Pieper J. (2009), Specific Human Capital as a Source of Superior Team Performance, Institute for Strategy and Business Economics University of Zurich Working Paper, nr 113.
 13. Green F. (1993), The Determinants of Training of Male and Female Employees In Britain, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 55, nr 1.
 14. Greenhalgh C., Mavrotas G. (1994), The Role of Career Aspirations and Financial Constraints in Individual Access to Vocational Training, Oxford Economic Papers, vol. 46, nr 4.
 15. GUS Główny Urząd Statystyczny (2012), Rocznik Statystyczny Pracy, Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 16. GUS Główny Urząd Statystyczny (2013), Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów - grudzień 2013, dane GUS http://stat.gov.pl/.
 17. Jacobson W., Rubin E. V., Coleman Selden S. (2002), Examining Training in Large Municipalities: Linking Individual and Organizational Training Needs, Public Personnel Management, vol. 33, nr 4.
 18. Jończyk J. (2008), Diagnoza i ocena wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 19. Kaliński M. (2011), Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 20. Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Dz.U. z 1982 r. nr 3, poz. 19, tekst ujednolicony Dz.U. z 2014 r., poz. 191, 1198.
 21. Leuven E. (2005), The Economics Of Private Sector Training: A Survey Of The Literature, Journal of Economic Surveys, vol. 19, nr 1.
 22. Leuven E., Oosterbeek H. (2000), The Demand and Supply of Work-Related Training: Evidence From Four Countries, Research in Labor Economics, vol. 18.
 23. Li Y., Sheldon P. (2010), HRM lives inside and outside the firm: employers, skill shortages, and the local labour market in China, The International Journal of Human Resource Management, vol. 21, nr 12.
 24. Makulec A. (2011), Jak, dokąd i dlaczego migrują europejscy medycy?, Biuletyn Migracyjny, nr 29/maj.
 25. Nisar Т. M. (2004), E-learning in Public Organization, Public Personnel Management, vol. 33, nr 1.
 26. Oosterbeek H. (1998), Unravelling Supply and Demand Factors in Work-Related Training, Oxford Economic Papers, vol. 50, nr 2.
 27. Petridou E. N., Spathis С. T. (2001), Designing training intervention: human or technical skills training?, International Journal of Training and Development, vol. 5, z. 3.
 28. Pfeffer J., Yinon C. (1984), Determinants of Internal Labour Markets in Organizations, Administrative Science Quarterly, vol. 29, z. 4.
 29. Pfeifer C., Janssen S., Yang S., Backes-Gellner U. (2011), Effects of Training on Employee Suggestions and Promotions in an Internal Labor Market, Leading House Working Paper, nr 61.
 30. Piasecki P. (2015), Kapitał ludzki, cechy pracownika, stanowisko, czy organizacja? Uwarunkowania szkoleń pracowników w świetle wyników dotychczasowych badań, Optimum. Studia Ekonomiczne (w recenzji).
 31. Rostkowski T. (2011), Potrzeby administracji rządowej i prokuratury w zakresie ZZL. Sytuacja po "rozwodzie" instytucji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 32. Schmidt K. H. (1983), Labor Market Segmentation in Small Business?, American Journal of Small Business, vol. VIII, nr 2.
 33. Szczucka A., Turek K., Worek B. (2014), W ogonie Europy - uwarunkowania i strategie rozwoju kompetencji dorosłych Polaków, w Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 34. Świetlikowski Ł. (2014), Tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbach cywilnych państw OECD, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 35. Trappmann V. (2014), Związki zawodowe w Polsce - aktualna sytuacja, struktura organizacyjna, wyzwania, tłum. Peszke A., Warszawa, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce.
 36. Tuor S., Backes-Gellner U. (2009), Time - Even More Costly Than Money: Training Costs of Workers and Firms, Leading House Working Paper, nr 46.
 37. Wiatrak P. (2005), Sektor publiczny - istota, zakres i zarządzanie, Problemy Zarządzania, nr 4.
 38. Witesman E. M., Wise C. R. (2012), The Reformer's Spirit: How Public Administrators Fuel Training in the Skills of Good Governance, Public Administration Review, vol. 72, z. 5.
 39. Wright Muldrow Т., Buckley Т., Schay B. W. (2002), Creating High-Performance Organizations In The Public Sector, Human Resource Management, vol. 41, nr 3.
 40. Wyszkowska Z. (2013), Współczesne tendencje w zarządzaniu kadrami w zakładach opieki zdrowotnej, Współczesne Zarządzanie, nr 2.
 41. Zieliński W. (2011), Efektywność ZZL w sektorze publicznym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu