BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buchta Krystyna (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Skiert Małgorzata (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Turosz Maria Anna (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Title
Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego - perspektywa studenta i nauczyciela
Determining the Profile of a Physical Education University Graduate- Students' vs. Teachers' Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 257-269, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Absolwenci szkół wyższych, Kompetencje, Nauczyciele, Studenci
Higher education graduates, Competences, Teachers, Students
Note
streszcz., summ..
Abstract
Problematyka podjętych badań dotyczy sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego. Wpisując się w nurt zagadnień związanych z jakością kształcenia, w pracy podjęto próbę zdiagnozowania pożądanych kompetencji absolwenta badanego kierunku w opinii głównych uczestników procesu kształcenia, czyli studentów i nauczycieli akademickich. Analizą objęto 920 studentów kończących studia I i II stopnia w czterech akademiach wychowania fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne. W prezentowanych badaniach odwoływano się także do opinii 61 nauczycieli akademickich zatrudnionych w warszawskiej AWF. Materiał empiryczny zgromadzono stosując techniki ankiety audytoryjnej. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono znaczne różnice w opiniach obu badanych środowisk w zakresie pożądanego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych charakteryzujących absolwenta studiów wychowania fizycznego.(abstrakt oryginalny)

The subject of the study pertains to the profile of physical education university graduate. Following the theme of the quality of education, the study attempts at diagnosing the required competencies of the graduate on the basis of opinions expressed by the main participants of the educational process- students and faculty members. The study encompassed 920 students graduating from undergraduate and graduate programmes. Opinions of 61 faculty members, employed in Józef Piłsudski University of Physical Education, were also incorporated into the study. Empirical data was collected by means of a random survey. Results of the analysis revealed significant differences of opinion as regards the level of required knowledge, skills and social competencies characterizing graduates of physical education university studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz D. Krawczyk M., Walczak D., Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce 2010-2020, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2011, nr 1 (37).
 2. Boguski J., Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2013, nr 2 (42).
 3. Buchta K., Badanie i ocena jakości kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w wybranych akademiach wychowania fizycznego, "Monografie i Opracowania" nr 20, WWFiS w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2013.
 4. Buchta K., Bochenek A., Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w systemie studiów dwustopniowych, "Szkice Humanistyczne" 2012, t. 12, nr 3.
 5. Buchta K., Rubakhau A., Skiert M., A study of the quality of education as a tool in university crisis management, w: Successful management in crunch time, red. J. Kardas, A. Świrska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce 2014.
 6. Buchta K., The competences of physical education students. Unified versus two-tier university studies, "Polish Journal of Sport and Tourism" 2012, Vol. 19, No. 2.
 7. Chełmecki B., Kształcenie kadr na potrzeby kultury fizycznej z perspektywy Procesu Bolońskiego, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, red. J. Nowocień, AWF, Warszawa 2007.
 8. Chmielecka E., W poszukiwaniu równowagi, "Forum Akademickie" 2011, nr 11, http://forumakademickie.pl/fa/2011/11/.
 9. Cieśliński R., Trudności w studiach studentów Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, "Kultura Fizyczna" 2007, nr 5-6.
 10. Denek K., W trosce o wyższą jakość akademickiej dydaktyki, "Lider" 2012, art. 1697.
 11. Grzymała-Moszczyńska J., Kwiecień K., Rataj A., Borzykowski K., Stan wdrożenia modelu nauczania skoncentrowanego na studentach i studentkach na polskich uczelniach wyższych, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2013, nr 2 (42).
 12. Hall H., Badania marketingowe w szkołach wyższych - obszary, techniki, korzyści, w: Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, red. G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.
 13. Iwankiewicz-Rak B., Wrona S., Jakość kształcenia - czynniki i kryteria oceny, w: Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.
 14. Jawor A., Szczupaczyński J., Efekty kształcenia jako centralna idea Krajowych Ram Kwalifikacji, "Przegląd Socjologiczny" 2011, nr 4.
 15. Kochanowski J., Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2008, nr 1 (31).
 16. Marszałek A., Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2010, nr 1-2 (35-36).
 17. Szabłowski M., Poziom nauczania jako dylemat marketingowy uczelni, w: Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu