BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Haberla Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kuźmińska-Haberla Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych
Expectations of Lower Silesia Medical Entities with Regard to Medical Tourism Cluster in the Light of Empirical Studies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 271-278, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Rynek usług medycznych, Grupa interesu, Medycyna, Prawa pacjenta, Turystyka zdrowotna
Medical services market, Interest group, Medicine, Patient's rights, Health tourism
Note
streszcz., summ..
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja oczekiwań dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra w kontekście rozwoju turystyki medycznej. Wskazano w nim główne korzyści płynące z funkcjonowania w ramach struktury klastrowej oraz ograniczenia, których obawiają się potencjalni członkowie. Przedstawiony został również model idealnego w opinii badanych klastra medycznego. Dolny Śląsk jest regionem Polski, który jest bardzo atrakcyjny turystycznie, ponadto coraz więcej podmiotów świadczy usługi medyczne dla obcokrajowców, osiągając w branży turystyki medycznej coraz lepsze wyniki. Potencjał możliwy do wykorzystania jest jednak znacznie większy, dlatego też dobrym rozwiązaniem może okazać się stworzenie silnego podmiotu - klastra, który mógłby koordynować pracę podmiotów turystyki medycznej. Taki klaster mógłby wspólnie promować ich ofertę i przyciągać dla tych podmiotów obcokrajowców w celach leczniczych, pomagać w rozwoju, podnoszeniu jakości i dostosowaniu do wymagań zagranicznych klientów.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the expectations of Lower Silesia medical entities with regard to cluster in the context of the development of medical tourism. The paper indicates the main benefits and limitations connected with functioning within the cluster structure. The paper also presents the ideal model of medical cluster in the opinions of surveyed persons. Lower Silesia is the Polish region, which is very attractive to tourists, moreover more and more entities provide medical services for foreigners. The region achieves better and better results in the medical tourism industry. However, the potential possible to use is much higher. Therefore, a good solution may be to create a strong entity - a cluster that would coordinate the work of medical tourism entities. Such a cluster could jointly promote their products and attract foreigners; it could assist in the development, improvement of the quality of services and adaptation to the requirements of foreign customers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Crooks V.A., Turner L., Snyder J., Johnston R., Kingsbury P., Promoting medical tourism to India: messages, images, and the marketing of international patient travel, "Social Science & Medicine" 2011, Vol. 72.
  2. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
  3. Lunt N., Carrera P., Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad, "Maturitas" 2010, Vol. 66 (1).
  4. Patients beyond borders, www.patientsbeyondborders.com.
  5. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  6. Rab-Przybyłowicz J., Produkt turystyki medycznej, Difin, Warszawa 2014.
  7. Rab-Przybyłowicz J., Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie, w: Potencjał turystyczny - zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu