BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski), Kawa Marta (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości
Local Governments' Relations with Inhabitants in the Context of a Value Co-Creation Concept
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 279-287, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Administracja samorządowa, Społeczności lokalne, Wartość dla klienta, Samorząd terytorialny
Self-government administration, Local community, Value to customer, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości współuczestniczenia mieszkańców w procesie zarządzania i rozwoju jednostki terytorialnej. Na tle głównych założeń modelu DART dokonano próby jego adaptacji do specyfiki jednostki terytorialnej. Przeprowadzone badania wśród 223 mieszkańców województwa podkarpackiego wykazały, że młodzi ludzie dość słabo angażują się w rozwój swojej gminy. Ich niezadowolenie budzi przede wszystkim słabe otwarcie władz lokalnych na inicjatywy młodych, wykształconych ludzi. Aby temu przeciwdziałać, należy postawić na dialog i umacnianie relacji z mieszkańcami przez komunikację wielokierunkową, w tym zwłaszcza media społecznościowe.(abstrakt oryginalny)

The paper presents possibilities of co-participation of inhabitants in management and development of a territorial unit. On the background of the main objectives of DART model an attempt was made to adapt it to the specificity of a territorial unit. The study of 223 residents of Podkarpackie voivodeship showed that young people were rather weakly involved in the development of their community. Their dissatisfaction was caused above all by poor opening of local authorities to initiatives of young, educated people. To counteract it one should rely on a dialogue and strengthening relationships with residents through multidirectional communication, especially social media.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Domański T., Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
  2. Dziewanowska K., Wykorzystanie koncepcji współtworzenia w nowym podejściu marketingowym, "Handel Wewnętrzny" 2013, maj-czerwiec.
  3. Kowalik I., Orientacja rynkowa w polskim samorządzie lokalnym, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011.
  4. Kuźniar W., Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
  5. Kuźniar W., Rola mieszkańców w kształtowaniu orientacji marketingowej jednostki terytorialnej, "Handel Wewnętrzny" 2012, t. III, wrzesień-październik.
  6. Prahalad C.K., Ramaswamy V., The future of competition. co-creating unique value with customers, Harvard Business School Press, Boston MA 2004.
  7. Szromnik A., Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
  8. Vargo S.L., Lusch R.F., Evolving to a new dominant logic for marketing, "Journal of Marketing" 2004, No. 68.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu