BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vashchyk Mariana (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine), Siudek Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Social Development of Rural Areas in the European Union Member States in 2000-2012
Rozwój społeczny obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2012
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 1, s. 7-17, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rozwój społeczny, Analiza czynnikowa, Obszary wiejskie
Social development, Factor analysis, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem badania jest analiza wybranych wskaźników wymiaru społecznego pod kątem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w państwach UE w latach 2000-2012 i określenie ich głównych tendencji. W celu opisania tendencji i zmian zachodzących na obszarach wiejskich była przeprowadzona analiza czynnikowa. Do określenia wskaźnika syntetycznego (WS) rozwoju społecznego obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE zostały wykorzystane trzy główne czynniki. Stwierdzono, że wiodącymi krajami UE pod względem rozwoju społecznego są: Luksemburg, Dania, Holandia, Belgia i Szwecja, a najsłabiej rozwinięte są kraje przyjęte do UE w trakcie dwóch ostatnich etapów jej rozszerzenia, czyli Chorwacja, Łotwa, Litwa, Polska i Rumunia. Główne przyczyny takiego zróżnicowania to problemy związane z jakością życia na wsi, m.in.: ubóstwo na terenach wiejskich, niskie dochody, uzależnienie od rolnictwa, depopulacja na wsi, słaba infrastruktura. (abstrakt oryginalny)

The purpose of research is to analyze selected social indicators of rural sustainable development in the EU Member States in 2000-2012, and to determine their main tendencies. To describe those tendencies and changes that took place in rural areas, the factor analysis has been implemented. Three main factors have been worked out to determine the synthetic index (SI) of social development of rural areas of the EU Member States. It enabled the authors to affirm that the leading EU countries in terms of social development are Luxemburg, Denmark, the Netherlands, Belgium and Sweden, those among the least developed are the countries, which joined the EU after two last waves of its enlargement, namely Croatia, Latvia, Lithuania, Poland and Romania. The main reasons for such a differentiation are the quality of rural life related problems: rural poverty due to low incomes, great dependence on agriculture, depopulation, poor infrastructure etc. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolch B.W., Huang C.J. 1974: Multivariate statistical methods for business and economics, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
 2. Commins P. et al. 2005: The broader rural economy. Rural Ireland 2025 Foresight Perspectives, NISRA NUI Maynooth, University College Dublin and RERC Teagasc, Dublin.
 3. Communication from the Commission Europe 2020. A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 2010: European Commission Com (2010) 2020, Brussels, 3.03.2010.
 4. Dobosz M. 2001: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Computer-assisted statistical analysis of research results, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa [in Polish].
 5. European Commission statistics database [online], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes.
 6. Galluzzo N. 2010: Rural districts and generation turnover in Italian regions tools to protect the rural space, Proceedings of 118th EAAE Seminar, Ljubljana, Slovenia.
 7. Galluzzo N. 2013: Rural Areas and Gross Domestic Product in Some Countries of the Mediterranean Sea Basin, "Zagreb International Review of Economics & Business", vol. 16, no. 2, p. 85-98.
 8. Gutberlet J. 1999: Rural Development and Social Exclusion: a case study of sustainability and distributive issues in Brazil, "Australian Geographer", vol. 30, no. 2, p. 221-237.
 9. Harman H.H. 1967: Modern factor analysis. University of Chicago Press, Chicago.
 10. Jajuga K. 1993: Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa [in Polish].
 11. ^ Lehtonen M. 2004: The environmental-social interface of sustainable development: capabilities, social capital, institutions, "Ecological Economics", 49(2004), p. 199-214.
 12. Manos B., Bournaris T., Chatzinikolaou P. 2011: Impact assessment of CAP policies on social sustainability in rural areas: an application in Northern Greece, "Operational Research", 11(1), p. 77-92.
 13. Morrison D.F. 1990: Wielowymiarowa analiza statystyczna, Wyd. PWN, Warszawa [in Polish].
 14. O'Shaughnessy M. 2008: Statutory support and the implications for the employee profile of rural based Irish work integration social enterprises (WISEs), "Social Enterprise Journal", vol. 4, no. 2, p. 126-135.
 15. Rural Development in the European Union. Statistical and economic information [online]. 2012: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2012/index_en.htm.
 16. Rural Development Gateway 2014-2020. 2014: European Network for Rural Development, http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/rural-development-priorities/en/social-inclusion_en.html.
 17. Rural Development Opportunities for Supporting Employment and Associated Social Inclusion. Employment and Social Inclusion. EU Rural Review. 2010: "The Magazine from the European Network for Rural Development", no. 6.
 18. Stanef M.R. 2012: Measuring Differences in Urban. Rural Development: The Case of Unemployment, "Theoretical and Empirical Researches in Urban Management", vol. 7, Issue 3, p. 44-52.
 19. Study on Poverty and Social Exclusion in Rural Areas (DG Employment) [online]. 2008: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2085&langId=en.
 20. Tadeusiewicz R. 1993: Biometria, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków [in Polish].
 21. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) statistics database [online], http://www.oecd.org/statistics/
 22. The World Bank database [online], http://data.worldbank.org/indicator#topic-1.
 23. Wilson G.A., Whitehead I. 2012: Local rural product as a relic spatial strategy in globalised rural spaces: evidence from county Clare (Ireland), "Journal of Rural Studies", 28(3), p. 199-207.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu