BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Czynniki makroekonomiczne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym
Macroeconomic Factors of Investment Decisions for Polish Capital Market
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 87-95, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Rynek kapitałowy, Inwestycje długoterminowe, Inwestycje krótkoterminowe
Investment decisions, Capital market, Long-term investments, Short-term Investments
Note
summ.
Abstract
Realizacja strategii inwestycyjnej na rynku kapitałowym, która powinna być racjonalnie uzasadniona i efektywna, nie może być działaniem przypadkowym. Nawet jeżeli decyzji podejmowanych przez inwestorów nie można do końca uznać za racjonalne, to niewątpliwie żaden z nich nie pozwoli sobie na wykonywanie przypadkowych i nieuzasadnionych transakcji. Wprost przeciwnie, nawet popełniając wiele błędów decyzyjnych, inwestorzy będą szukali racjonalnego - ich zdaniem - potwierdzenia podejmowanych decyzji. Aby więc realizować jakąkolwiek strategię inwestycyjną konieczne jest korzystanie z informacji, które docierają do rynku kapitałowego i uzasadniają skład portfela inwestycyjnego. (fragment tekstu)

The article summarizes the research of Polish capital market investors, questioned in 2001 and 2002 about the importance of 97 parameters influencing equity market investment decisions. The role of macroeconomic factors is presented and also the differences in valuation of important factors for long-term and short-term Polish investors. Other researches for Polish capital market in the subject are also presented. They all confirm the importance of macroeconomic data in investment decision taking, especially interest rates, production growth and budget deficit in Poland and USA economy performance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. http://www.gpoaccess.gov (U.S. Government Printing Office).
  2. http://research.stlouisfed.org (Federal Reserve Bank of St. Louis).
  3. http://www.biec.org (Bureau for Investment and Economic Cycles).
  4. http://www.nber.org (National Bureau of Economic Research).
  5. Markowski L., Makroekonomiczne czynniki ryzyka inwestycyjnego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, "Ekonomista" 2001, nr 6.
  6. Oleński J., Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
  7. Peplak T., Wpływ zmian stóp procentowych na koniunkturę giełdową, "Rynek Kapitałowy" 2002, nr 1.
  8. Pollard P.S., GROOOWWWTH!, "International Economic Trends", Federal Reserve Bank of St. Louis, July 2002.
  9. Raport z badań empirycznych nt. ,,Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie", "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 5-6.
  10. Wierzbicki A.P., Informacja jako zasób: wpływ na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu