BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witoń Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Title
Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej
Knowledge and Expenditure on Research and Development in EU Countries
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 6 (942), s. 21-37, bibliogr. 33 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacje, Badania i rozwój (B+R), Analiza statystyczna, Państwa członkowskie
Knowledge-based economy, Innovations, Research & Development (R+D), Statistical analysis, Member states
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Gospodarka oparta na wiedzy, ze względu na jakościową zmianę pozycji wiedzy w procesach gospodarczych i jej obecnie główną rolę odgrywaną w tych procesach, jest uważana za nowy paradygmat rozwoju. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy w kontekście jej budowy w krajach Unii Europejskiej. Na podstawie analizy statystycznej i testów parametrycznych dowiedziono, że tzw. stare państwa członkowskie UE wydają więcej na B+R w stosunku do swojego PKB niż "nowe" państwa UE. Ponadto wykazano, że "stare" państwa UE charakteryzują się wyższym stopniem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, co zostało zmierzone za pomocą wskaźników KI oraz KEI. Negatywnie została zweryfikowana hipoteza, zakładająca, że grupa państw UE o słabszym poziomie rozwoju GOW (a więc grupa "nowych" państw) charakteryzuje się większą intensywnością działań rządów skierowanych na produkcję i rozwój wiedzy, co wskazuje na względnie słabe postępy w zakresie budowy GOW w grupie "nowych" krajów UE.(abstrakt oryginalny)

Due to the significant change in the role of knowledge in economic processes, the knowledge-based economy is considered a new paradigm. This article explores a number of aspects of building the knowledge-based economy in the European Union. Statistical analysis and parametric tests indicate that the "old" EU members spend more on R&D in relation to their GDP than the "new" EU member countries. Further, the "old" member countries are more advanced in building the knowledge-based economy, which was measured with the KI and KEI indices. The hypothesis that in the group of countries that are less advanced in creating the knowledge-based economy (the "new" member countries) governments undertake more intensive action towards the production and development of knowledge was shown to be untrue, suggesting that these countries have little interest in reaching their counterparts' level of economic development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aghion P., Howitt P. [1992], A Model of Growth Through Creative Destruction, "Econometrica", vol. 60, http://dx.doi.org/10.3386/w3223.
 2. Bilbao-Osorio B., Rodriguez-Pose A. [2004], From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU, "Growth and Change", vol. 35, nr 4, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2257.2004.00256.x.
 3. Carlaw K., Oxley L., Walker P., Thorns D., Nuth M. [2006], Beyond the Hype: Intellectual Property and the Knowledge Society/Knowledge Economy, "Journal of Economic Surveys", vol. 20, nr 4, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6419.2006.00262.x.
 4. Coates D., Warwick K. [1999], The Knowledge Driven Economy: Analysis and Background [w:] The Economics of the Knowledge Driven Economy, Papers presented at a conference jointly organised by the Department of Trade and Industry and the Centre for Economic Policy Research, London.
 5. Copus A., Skuras D., Tsegenidi K. [2008], Innovation and Peripherality: An Empirical Comparative Study of SMEs in Six European Union Member Countries, "Economic Geography", vol. 84, nr 1, http://dx.doi.org/10.1111/j.1944-8287.2008.tb00391.x.
 6. Cox J.C. [2012], Private Goods, Public Goods and Common Pools with Homo Reciprocans, "Southern Economic Journal", vol. 79 (1), http://dx.doi.org/10.4284/0038-4038-79.1.1.
 7. Crescenzi R. [2005], Innovation and Regional Growth in the Enlarged Europe: The Role of Local Innovative Capabilities, Peripherality, and Education, "Growth and Change", vol. 36, nr 4, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2257.2005.00291.x.
 8. Crescenzi R., Rodriguez-Pose A. [2012], An 'Integrated' Framework for the Comparative Analysis of the Territorial Innovation Dynamics of Developed and Emerging Countries, "Journal of Economic Surveys", vol. 26, nr 3, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6419.2012.00726.x.
 9. David P.A., Foray D. [2002], An Introduction to the Economy of the Knowledge Society, "International Social Science Journal", vol. 54, http://dx.doi.org/10.1111/1468-2451.00355.
 10. Fagerberg J. [1994], Technology and International Differences in Growth Rates, "Journal of Economic Literature", vol. 32, nr 3.
 11. Fagerberg J., Verspagen B. [2002], Technology-gaps, Innovation-diffusion and Transformation: An Evolutionary Interpretation, "Research Policy", nr 31, http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00064-1.
 12. Galar R. [2001], Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 13. Jain K., Jha S.K., Mukundan R. [2010], Linking Innovation Process to the Provisioning of Public Goods: The Case of Neglected Diseases, "The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal", vol. 15(2).
 14. Jarugowa A., Fijałkowska J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 15. Kukliński A. [2001], Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku (szkic memoriału) [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 16. Lambooy J.G. [2000], Regional Growth, Knowledge and Innovation [w:] The Knowledge-based Economy. The Global Challenges of the 21st Century, red. A. Kukliński, W.M. Orłowki, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 17. Leydesdorff L. [2010], The Knowledge-Based Economy and the Triple Helix Model, "Annual Review of Information Science and Technology", vol. 44, http://dx.doi.org/10.1002/aris.2010.1440440116.
 18. Nilsen K. [2010], Economic Theory as it Applies to Public Sector Information, "Annual Review of Information Science and Technology", vol. 44(1), http://dx.doi.org/10.1002/aris.2010.1440440117.
 19. OECD [2000], Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Transition, Paris.
 20. Okada A. [2008], The Second-order Dilemma of Public Goods and Capital Accumulation, "Public Choice", vol. 135 (3-4), http://dx.doi.org/10.1007/s11127-007-9252-z.
 21. Porwit K. [2001], Cechy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.), ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 22. Quah D. [1999], Growth and Increasingly Weightless Economies [w:] The Economics of the Knowledge Driven Economy, Papers presented at a conference jointly organised by the Department of Trade and Industry and the Centre for Economic Policy Research, London.
 23. Rodriguez-Pose A. [1999], Innovation Prone and Innovation Averse Societies: Economic Performance in Europe, "Growth and Change", vol. 30, http://dx.doi.org/10.1111/0017-4815.00105.
 24. Sadowski Z. [2004], Współczesna rola innowacji w ujęciu teorii ekonomii [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa.
 25. Stiglitz J.E. [1999], Knowledge in the Modern Economy [w:] The Economics of the Knowledge Driven Economy, Papers presented at a conference jointly organised by the Department of Trade and Industry and the Centre for Economic Policy Research, London.
 26. Stiglitz J.E. [2006], Global Public Goods and Global Finance [w:] Advancing Public Goods, red. J.Ph. Touffut, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 27. Świtalski W. [2004], Ekonomia a postęp techniczny: Rola nauki w innowacyjności gospodarek [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa.
 28. West Jr. L.A. [2000], Private Markets for Public Goods: Pricing Strategies of Online Database Vendors, "Journal of Management Information Systems", vol. 17, nr 1, http://dx.doi.org/10.1080/07421222.2000.11045637.
 29. Włodarczyk R.W. [2008], Eksport produktów wysokich technologii - przykład krajów strefy euro [w:] Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania i K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 30. Włodarczyk R.W. [2009], Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro [w:] Innowacyjność w skali makro i mikro, red. B. Kryk, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 31. Włodarczyk R.W. [2011], Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro [w:] Dylematy współczesnego rynku pracy, red. D. Kotlorz, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne nr 78.
 32. Woroniecki J. [2001], Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 33. Woroniecki J. [2004], Wykreowanie polskiego systemu innowacji a budowa gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0602
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu