BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruk Dariusz Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Instytucjonalne formy wspierania rozwoju przemysłu Galicji w dobie autonomii
Institutional Forms to Promote Galicia's Industrial Development in the Era of Autonomy
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 6 (942), s. 93-105, bibliogr. 15 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Rozwój przemysłu, Polityka przemysłowa, Ekonomia instytucjonalna
Industry development, Industrial policy, Institutional economics
Note
streszcz., summ.
Country
Galicja
Galicia
Abstract
Nowa ekonomia instytucjonalna stanowi teorię, której odwołanie znaleźć można w tematyce uprzemysłowienia Galicji w dobie autonomii. Uważa się, że Galicja była obszarem ubogim i zaniedbanym, pozbawionym struktur organizacyjnych. Zaborca pozostawił ten region, nie wykazując chęci wykorzystania potencjału ludzi oraz organizacji, które się na nim znajdowały. Jednakże analizując ten region od strony ekonomicznej oraz znaczenia instytucji, można zauważyć, jak wielką rolę odgrywały one w kształtowaniu przemysłu na tych ziemiach. W związku z obecnością instytucji, które krzewiły rzemiosło, handel oraz drobny przemysł, można przyjąć, że działające organizacje stanowiły bodziec do rozwoju tego regionu. Przedmiotem artykułu jest zarys działalności stowarzyszeń przemysłowych o zasięgu krajowym.(abstrakt oryginalny)

New Institutional Economics is a theory that was cited in the revocation of Galician industrialisation in the era of autonomy. Galicia was a poor area neglected and deprived of organisational structures. The occupying power left the region without the prospect of using the potential of either the people or organizations. However, analysing the region in economic terms, particularly from the point of view of institutions, we see what an important role they played in shaping Galicia's industry. The formal institutions created craft, trade and small-scale industry that caused the region to develop. The article outlines the activity of nationwide industrial associations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniarzówna J., Małecki J.M. [1997], Dzieje Krakowa, Kraków w latach 1918-1939, t. 4, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Chmielak A. [2002], Instytucjonalne podstawy trwałości rozwoju gospodarczego, WSFiZ, Białystok.
 3. Dąbrowski M. [1901], Pamiętnik I Zjazdu Przemysłowego w dniach 18, 19, 20 i 21 września 1901 r. w Krakowie, nakładem autora, Kraków.
 4. Gancarczyk M. [2010], Wsparcie publiczne dla MŚP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Głąbiński S. [1913], Wykład ekonomiki społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej i historią ekonomiki, Lwów.
 6. Gorynia M. [2000], Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, "Ekonomista", nr 2.
 7. Kargol T. [2003], Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939, dzieje - ludzie - polityka gospodarcza, "Historia Iagellonica", Kraków.
 8. Kopycińska D. [2005], Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Mianowski H. [1912], Przemysł krajowy a krajowe instytucje dla popierania przemysłu, nakładem autora, Kraków.
 10. Mianowski H. [1938], Rola ustawodawstwa przemysłowego w rozwoju rzemiosła z uwzględnieniem aktualnych tendencji nowelizatorskich, nakładem autora, Kraków.
 11. Skorowidz przemysłowo-handlowy Królestwa Galicji [1912], Izba Przemysłowo-Handlowa, wyd. II, Lwów.
 12. Sprawozdanie z działalności "Ligi Pomocy Przemysłowej" [1911], za okres od 1 stycznia 1910 do 30 czerwca 1911, Liga Pomocy Przemysłowej - Drukarnia Polska, Lwów.
 13. Wojtyna A. [2002], Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, "Gospodarka Narodowa", nr 10.
 14. Zachuta L., Zdebski A. [2000], Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 1850-2000, Monografia jubileuszowa z okazji 150 rocznicy powstania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Wstęp: T. Szczypinski, Kraków.
 15. Ziomek M.J. [1930], Życie gospodarcze w okręgu krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 1850-1930, Izba Przemysłowo-Handlowa, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0606
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu