BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frańczuk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Prawda jako pojęcie języka prawnego
Truth as a Legal Term
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 6 (942), s. 107-123, bibliogr. 30 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Prawo, Aksjologia, Prawodawstwo
Law, Axiology, Legislation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zestawiono i porównano w sposób syntetyczny kontekst terminu "prawda" w kilku najważniejszych tekstach prawa stanowionego, a mianowicie w kodeksie cywilnym, karnym oraz kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie z założenia ma na celu analizę terminu "prawda" oraz zweryfikowanie hipotezy zakładającej, że nie możliwe jest zrekonstruowanie uniwersalnej definicji legalnej prawdy. W opracowaniu skupiono się przede wszystkim na tym, co pod pojęciem analizowanego terminu rozumiał prawodawca. Z analizy pojęcia "prawda" wysnuto konkluzję, że nie da się stworzyć jednolitej, uniwersalnej definicji legalnej prawdy i nie ma takiej potrzeby dla praktyki prawa.(abstrakt oryginalny)

The paper is not a philosophical digression about the place and importance of truth in the law; rather, it tries to build a synthetic summary and comparison of contexts of the term "truth" in several major texts of statutory law - namely the civil code, criminal code and the code of administrative conduct. The paper analyses the term "truth". An analysis of the concept of "truth" verifies the hypothesis that it is not possible to reconstruct a universal legal definition of truth - and indeed there is no need for one in the practice of law.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balkin J.M. [2003], The Proliferation of Legal Truth, "Harvard Journal of Law and Public Policy", vol. 26, nr 1.
 2. Bojarski T. [2011], Komentarz [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Wyd. LexisNexis, Warszawa - publikacja w formie elektronicznej w: LexPolonica Perfecta, stan prawny na maj 2013 r. - komentarz do części szczególnej, rozdz. XXXVI art. 303, pkt. 8.
 3. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P. [2012], Wstęp do prawoznawstwa, 7 wyd., C.H. Beck, Warszawa.
 4. Ereciński T. [2012], Komentarz [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza: Postępowanie rozpoznawcze. Część druga: Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, LexisNexis, Warszawa - publikacja w formie elektronicznej w: LexPolonica Perfecta, stan prawny na maj 2013 r. - komentarz do części wstępnej art. 3, pkt. 1, 2, 4 oraz komentarz do części pierwszej księga pierwsza tytuł VI dział III rozdz. 1 art. 228, pkt. 1, 5.
 5. Ereciński T., Weitz K. [2010], Prawda i równość stron w postępowaniu cywilnym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, LexisNexis, Warszawa (http://www.polaczenie-spolek.wolterskluwer.pl/gfx/wkportal/userfiles/_public/artykuly/prawda_i_rownosc_stron_w_ postepowaniu_cywilnym_a_orzecznictwo_trybunalu_konstytucyjnego.pdf).
 6. Garner B.A. [1999], Black's Law Dictionary, 7th ed., West Publishing Co., St Paul MN.
 7. Gizbert-Studnicki T. [2009], Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, PIP, z. 7.
 8. Janowicz Z. [1996], Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Komentarz, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa - publikacja w formie elektronicznej w: LexPolonica Perfecta, stan prawny na maj 2013 r. - komentarz do działu I rozdz. 2 art. 7, pkt. 5.
 9. Jaśkiewicz J. [2013], Poznanie faktów w postępowaniu cywilnym, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Kalitowski M. [2012], Komentarz [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, LexisNexis, Warszawa - publikacja w formie elektronicznej w: LexPolonica Perfecta, stan prawny na maj 2013 r - komentarz do części szczególnej, rozdz. XXVII art. 213, pkt. 5.
 11. Kusaj M. [2014], Narodziny amerykańskiego realizmu - Common Law Oliviera Wendella Holmesa [w:] Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, Acta Erasmiana VI, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 12. Morawski L. [2009], Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń.
 13. Oniszczuk J. [2012], Filozofia i teoria prawa, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Patterson D. [1999], Law and Truth, Oxford University Press, Oxford.
 15. Pintore A. [2000], Law without Truth, Deborah Charles Publications, Liverpool.
 16. Piotrowski R. [2013], Rozdział IV Projekt ustawy [w:] Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy - akty wykonawcze - prawo miejscowe, red. A. Malinowski, LexisNexis, Warszawa w: LexPolonica Perfecta, stan prawny na grudzień 2013 r.
 17. Oniszczuk J. [2012], Filozofia i teoria prawa, 2 wyd., C.H. Beck, Warszawa.
 18. Piórkowska-Flieger J. [2011], Komentarz [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, LexisNexis, Warszawa - publikacja w formie elektronicznej w: LexPolonica Perfecta, stan prawny na maj 2013 r. - komentarz do części szczególnej rozdz. XXX art. 233, pkt. 3.
 19. Prusak F. [1999], Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Wydawnictwa Prawnicze Lex, Warszawa - publikacja w formie elektronicznej w: LexPolonica Perfecta, stan prawny na maj 2013 r. - komentarz do działu V, rozdz. 21, art. 188, pkt. 9.
 20. Shields W.M. [2003], Truth in Legal Practice, "The Journal of Philosophy, Science & Law", Vol. 3, November (http://jpsl.org/archives/).
 21. Zajadło J., Zaidler K. [2013], Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa.
 22. Zirk-Sadowski M. [2011], Wprowadzenie do filozofii prawa, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 23. Żukowski L. [1999], Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa - publikacja w formie elektronicznej w: LexPolonica Perfecta, stan prawny na maj 2013 r. - komentarz do działu I, rozdz. 2, art. 7, pkt. 1 oraz do pkt. 3 i 5.
 24. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm).
 26. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 28. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 29. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 30. Załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. 2002, nr 100, poz. 908).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0607
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu