BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzeszutko Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego w rolnictwie polskim w warunkach wspólnej polityki rolnej
Regional Differentiation of Using of Production Potential of Polish Agriculture in Terms of Common Agricultural Policy
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 1, s. 46-58, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Produktywność, Rolnictwo, Potencjał rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna
Productivity, Agriculture, Farming potential, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem opracowania jest wskazanie zmian w zakresie stopnia wykorzystania potencjału produkcyjnego rolnictwa w poszczególnych województwach w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Stopień wykorzystania potencjału produkcyjnego obliczono jako iloraz rzeczywistej produktywności czynników produkcji, wyznaczonej metodą miernika syntetycznego, do produktywności teoretycznej, otrzymanej w wyniku zastosowania modelu regresji liniowej, w którym jako zmienne, obok produktywności rzeczywistej, wykorzystano również syntetyczny miernik potencjału produkcyjnego. W badaniach wykorzystano dane GUS z powszechnych spisów rolnych, które wyznaczają zakres czasowy badań - lata 2002-2010. Wyniki badań wskazują na utrzymywanie się znacznego zróżnicowania przestrzennego potencjału produkcyjnego rolnictwa i poziomu jego produktywności przy pewnych zmianach w stopniu jego wykorzystania. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the study is to identify changes of the use of agricultural productivity potential in the various voivodeships in Poland within the membership in the European Union. The degree of the use of agricultural productivity potential constitutes the relation between productivity of factors of production (obtained by using synthetic coefficient) and their theoretical productivity (obtained by applying linear regression model). As the variables for the linear regression model the synthetic coefficient of productivity of factors of production and also the synthetic coefficient of agricultural productivity potential were used. The study is based on data from Agricultural Censuses - 2002 and 2010 and refers to Polish voivodeships. The results indicates on persisting regional differentiation of potential of agricultural production and the level of its productivity, but also on the changes in the degree of the use of agricultural productivity potential. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka Agnieszka, Markiewicz Natalia, 2010: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 97, z. 4, s. 9-15.
 2. Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html@p_name=indeks, dostęp 22.07.2014.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych PSR 2010. 2012: GUS, publikacje dla poszczególnych województw oraz dla Polski, Warszawa.
 4. Kiryluk-Dryjska Ewa, Poczta Walenty, 2010: Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 86.
 5. Kopiński Jerzy, 2009: Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce, "Journal of Agribusiness nad Rural Development", nr 2(12), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 85-92.
 6. Murzyn Dorota, 2010: Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa. s. 280.
 7. Niewiadomska Agata 2013: Konkurencyjność w rolnictwie - wybrane aspekty, [w] A.Z. Nowak (red.), Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, PWE, Warszawa, s. 66-84.
 8. Nosecka Bożena, Pawlak Karolina, Poczta Walenty, 2011: Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, Wydawnictwo IERiGŻ PIB, Warszawa. s. 77.
 9. Poczta Walenty, Mrówczyńska Aldona, 2002: Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa, [w] Walenty Poczta, Feliks Wysocki (red.), Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 125-160.
 10. Pracujący w gospodarstwach rolnych, Powszechny Spis Rolny 2010. 2012: GUS, Warszawa.
 11. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2007-2012: GUS, Warszawa.
 12. Rocznik statystyczny RP. 2010, 2011: GUS, Warszawa.
 13. Rzeszutko Anna, 2014: Regionalne zróżnicowanie przemian struktury rolnictwa w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. s. 231.
 14. Użytkowanie gruntów i ich jakość PSR 2002. 2003: GUS, Warszawa.
 15. Użytkowanie gruntów PSR 2010. 2011: GUS, Warszawa.
 16. Wysocki Feliks, 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. s. 399.
 17. Wysocki Feliks, Lira Jarosław 2003: Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań. s. 203.
 18. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa PSR 2010. 2014: GUS, praca zbiorowa pod kierunkiem Benicjusza Głębockiego, Warszawa, s. 487.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu