BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bański Jerzy (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa)
Title
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi - wybrane zagadnienia
Eentrepreneurships Development Factors in the Countryside - Selected Issues
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 1, s. 59-69, tab., bibliogr. 8 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie
Rural development, Entrepreneurship, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest diagnoza i ocena wybranych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Podstawowym materiałem źródłowym były wyniki badań społecznych wykonanych w 2014 r. wśród 570 przedsiębiorców wiejskich. Przeprowadzone badania wykazały, że przedsiębiorcy działający na polskiej wsi mają słabo rozpoznany system instytucjonalnego wsparcia ich działalności. Za najbardziej uciążliwe elementy prowadzenia firmy uznano: skomplikowany system podatkowy, dochodzenie należności kontraktowych, uzyskiwanie licencji i pozwoleń oraz pozyskiwanie kapitału. Rezultatem dominacji branż tradycyjnych, niekorzystnej lokalizacji przestrzennej i niskiej jakości kapitału społecznego jest niski poziom konkurencyjności firm działających na wsi. Podobnie można ocenić poziom współpracy firm, który ma na ogół charakter nieformalny i dotyczy przede wszystkim skali lokalnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is the analysis and evaluation of selected determinants of entrepreneurship development in the countryside. The primary source material are the results of research carried out in 2014 among 570 rural entrepreneurs in all Poland`s regions. The research focuses on four issues: institutional background, regulatory background, financial support, competitiveness and cooperation of enterprises. The study showed that entrepreneurs operating in the countryside are poorly recognized system of institutional support for their activities. Business owners have identified the four most burdensome regulatory factors: a complicated tax system, debt recovery contract, obtaining licenses and permits and raising capital. The result of the dominance of traditional sectors, unfavorable spatial location and low quality of social capital is the low level of competitiveness of companies operating in the countryside. Similar evaluation is the level of cooperation of companies, which is generally informal and focuses on a local scale. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bański Jerzy, 2008: Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, "Przegląd Geograficzny", 80, 2, s. 199-222.
  2. Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Szymańska Monika, Mazur Marcin, 2014: Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, Raport badawczy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IGiPZ PAN, Fundacja FDPA, 2014, 89 s.
  3. Cebulak Jan, 2006: Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wspomagający rozwój przedsiębiorczości w woj. podkarpackim, "Przedsiębiorczość - Edukacja", 5, Nowa Era, Kraków, 198-207.
  4. Górzyński Michał, Pander Wojciech, Koć Patryk, 2006: Tworzenie związków kooperacyjnych między MŚP oraz MŚP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa.
  5. Kamińska Wioletta, 2011: Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce, [w] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, 133, Warszawa, s. 103-127.
  6. Kłodziński Marek, 2010: Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich, "Wieś i Rolnictwo", 2, (147), s. 20-34.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2011: PARP, Warszawa.
  8. Tabor Kazimierz, 2010: Przestrzeń doradztwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w] K. Krzyżanowska (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, SGGW, Warszawa, s. 125-141.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu