BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Ubóstwo ludności wiejskiej o niepewnych dochodach
Poverty of Rural Population with Precarious Income
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 1, s. 85-96, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Prekariat, Dochody ludności, Ludność wiejska, Ubóstwo
Precarity, People's income, Rural population, Poverty
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono sytuację ekonomiczną ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, w tym w szczególności omówiono poziom ubóstwa według różnych ujęć, tj. ubóstwo absolutne, relatywne i subiektywne. Określono również wielkość luki dochodowej pozwalającej osobom ubogim znaleźć się powyżej wyznaczonej linii ubóstwa. Zwrócono uwagę na wielkość badanej grupy pozbawionej możliwości realizacji potrzeb na określonym poziomie. Zauważono ich relatywnie gorszą pozycję w stosunku do innych grup zamieszkujących zarówno obszary wiejskie, jak i miasta. Wskazano również podobieństwa i różnice pomiędzy ludnością wiejską o niepewnych dochodach a prekariatem. (abstrakt oryginalny)

The article presents situation of rural population with uncertain incomes. Particularly the poverty level according to different approaches: absolute, relative and subjective was discussed. The income gap allowing the poor to rise above the marked poverty line was defined as well. The size of the investigated group deprived possibility to realize needs on the defined level was indicated. Their relatively worse situation comparing to other groups living both in rural and urban areas was highlighted. The similarities and differences between rural population with precarious incomes and precariat were also underlined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Zygmunt, 2004: Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 27.
 2. Budżety gospodarstw domowych za 2012 rok, GUS, niepublikowane dane.
 3. Frieske Kazimierz, 2012: Dynamika polskiego rynku pracy: modernizacja czy zależność? "Polityka Społeczna", 9, s. 1-5.
 4. Golinowska Stanisława, 1997: Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda, [w] Stanislawa Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa, s. 19-29.
 5. Kahneman Daniel, Krueger Alan B., 2006: Developments in the Measurement of Subjective Well-Being, " Journal of Economic Perspectives", 20/1, s. 3-24.
 6. Lister Ruth, 2007: Bieda. Wyd. Sic!, Warszawa, s. 140-146.
 7. Mueller Hansruedi, Wyss Ursula, 2003: Atypical working hours and their impact on leisure - an official Swiss Time Use Study, "Tourism Review", 62/1, s. 14-24.
 8. Panek Tomasz, 2007: Ubóstwo i nierówności, [w] Tomasz Panek (red.), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 258-298.
 9. Poławski Paweł, 2012: Generacja prekariuszy na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna", 9, s. 16-23.
 10. Sen Amartya, 1982: Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Calrendon Press, Oxford, s. 32-34.
 11. Smith Vernon L., 2013: Racjonalność w ekonomii, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 13-20.
 12. Standing Guy, 2011: The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, London, s. 48-50, 56-60.
 13. Teisseyre Piotr, 2011: Formalne i nieformalne sieci wsparcia socjalnego wśród pracujących na czas określony, "Polityka Społeczna", 9, s. 39-46.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu