BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmach Waldemar (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
O uniwersalizację kierowania/zarządzania, czyli rewitalizacja sugestii określonych metod badań nad kierowaniem
On the Universalization of Leading and Managing : the Revitalization of Suggested Research Methods Applied to Management
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 5, s. 79-92, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Nauka, Zarządzanie, Historia
Science, Management, History
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor stara się uzasadnić potrzebę zwrócenia większej uwagi w nauce na dokonywanie syntezy związanej z problemami nauczania zarządzania i kierowania ludźmi, zwłaszcza w procesie pracy. Powołuje się na historyczne i współczesne opracowania preferujące taki kierunek rozważań. Nie stanowi on jednakże w nauce tematu zasadniczego, co zdaniem autora, może być szkodliwe dla szeroko pojętej humanizacji nauki i jej zastosowania w praktyce. Rozpatrywanie oddzielnych zagadnień w ZZL jest tylko zajmowaniem się narzędziami, a nie ideą oddziaływania na ludzi. (abstrakt oryginalny)

In the article the author strives to justify a need to pay more attention in science to performing a synthesis related to the problems of teaching management and leader-ship, especially in the labor process. Reference is made to historical and contemporary studies that prefer this particular direction for consideration. It is not science's essential theme. This, according to the author, can prove detrimental to the wider humanization of science and its application in practice. Examination of individual issues in HRM is only a fixation on tools, not a concept for influencing people. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński J. (1996), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa, PWN.
 2. Comte A. (1964), Wykłady о filozofii pozytywnej, w Systemy socjologiczne XIX i XX wieku. Wybór tekstów, Warszawa, Wyd. WSNS.
 3. Doktór K., red. (1975), Socjologia organizacji, Warszawa, Wyd. IFiS PAN.
 4. Einstein A. (1999), Pisma filozoficzne, Warszawa, Wyd. IFiS PAN.
 5. Hirszowicz M. (1967), Wstęp do socjologii organizacji, Warszawa, PWN.
 6. Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014), Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Warszawa, Wyd. Poltext.
 7. Kaufmann J. C. (2010), Wywiad rozumiejący, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 8. Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P. (1986), Teoria państwa i prawa, Warszawa PWN.
 9. Laszczak M. (b.d.), Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych, Bielsko, ATH.
 10. Lange O. (1987), Ekonomia polityczna, Warszawa, PIW.
 11. Oleksyn Т., red. (2013), Filozofia a zarządzanie, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Biznes.
 12. Śliwa K. (2001), О organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Warszawa, Ofic. Wyd. WSM SIG.
 13. Śpiewak P., red. (2008), Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Warszawa, PWN.
 14. Tatarkiewicz W. (1933), Historja filozofji, Lwów, Wyd. Ossolińskich.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu