BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Slendak Jacek (Państwowa Straż Pożarna w Pabianicach), Cewińska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w służbie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
The Role of Sports Activity in Preventing Stress among Service Personnel of the State Fire Service
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 5, s. 69-78, wykr., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Straż pożarna, Praca w stresie, Sport, Zarządzanie stresem, Badania ankietowe, Wyniki badań
Firefighters, Work under pressure, Sport, Stress management, Questionnaire survey, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań poświęconych roli aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w miejscu pracy. Badanie miało charakter zwiadu badawczego. Zostało przeprowadzone wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przy pomocy ankiety. Wyniki i wnioski mogą być źródłem inspiracji i wskazówek do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present the results of studies devoted to the role of sports activity in the prevention of stress in the workplace. The form of the study was that of a reconnaissance. It was conducted among the service personnel of the State Fire Service (PSP). Results and conclusions can serve as a source of inspiration and guidance for further research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Le Blanc P., De Jonge J., Schaufeli W. (2003), Stres zawodowy a zdrowie pracowników, w Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  2. Lutyński J. (2000), Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
  3. Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Warszawa, Biblioteka Socjologiczna, PWN.
  4. Przewodnik po kampanii Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy "Stres w Pracy? Nie dziękuję" (2013), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania (Dz.U. 2011 r. Nr 128, poz. 730).
  6. Terelak J. (2005), Stres organizacyjny. Kompetencje, przyczyny, symptomy i sposoby radzenia sobie, Warszawa, Oficyna Wydawnicza WSM.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu