BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodkowska-Miszczuk Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Biogazownie rolnicze w rozwoju małoskalowych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce
Agricultural Biogas Plants in the Development of Small-Scale Renewable Energy Installations in Poland
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 1, s. 97-105, rys., bibliogr. 27 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Biogaz, Odnawialne źródła energii, Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne
Biogas, Renewable energy sources, Agriculture, Ecological agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano biogazownie rolnicze w kontekście rozwoju małoskalowych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Przedstawiono projekty małych biogazowni rolniczych (o średniej mocy zainstalowanej około 0,1 MW) w kontekście rozwoju generacji rozproszonej jako przykład małoskalowych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce. Omówiono egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rozwoju instalacji biogazowych w Polsce. Zwrócono uwagę na to, że projekty małych biogazowni rolniczych powstają w gminach wyróżniających się na tle kraju m.in. znacznie większą średnią powierzchnią gospodarstw rolnych, wynoszącą 11 ha (średnia wielkość gospodarstw rolnych w skali Polski to 7 ha). Ponadto gminy te cechuje większy udział gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present agricultural biogas plants in the context of the development of small-scale renewable energy installations in Poland. The projects of small agricultural biogas plants (with an average installed capacity of about 0.1 MW) are presented in the context of the development of distributed generation in Poland. The both exogenous and endogenous factors of the development of agricultural biogas plants in Poland are discussed. It must be noted that the projects of small agricultural biogas are noted in gminas which distinguish oneself inter alia larger an average farm size, i.e. 11 ha (the average farm size in Poland is 7 ha) with livestock. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/ [cit. 19.09.2014].
 2. Agencja Rynku Rolnego, http://www.arr.gov.pl/ [cit. 19.09.2014].
 3. Bańkowski Tomasz, Żmijewski Krzysztof, 2012: Analiza możliwości i zasadności wprowadzenia mechanizmów wsparcia gazowych mikroinstalacji kogeneracyjnych - wsparcie energetyki rozproszonej - energetyka społeczna, Warszawa, Instytut im. E. Kwiatkowskiego, http://www.forumfree.pl/uploads/raport_mikrokogeneracja.pdf [cit. 04.09.2014].
 4. Barry Martin, Chapman Ralph, 2009: Distributed small-scale wind in New Zealand: Advantages, barriers and policy support instruments, "Energy Policy", vol. 37, s. 3358-3369.
 5. Bell Philip, Cloke Paul, 1990: Concepts of privatization and deregulation, [w] Philip Bell, Paul Cloke (eds.), Deregulation and transport: Market forces in the modern world, David Fulton Publishers, London, s. 3-27.
 6. Budzianowski Wojciech, 2012: Sustainable biogas energy in Poland: Prospects and challenges, "Renewable and Sustainable Energy Reviews", vol. 16, s. 342-349.
 7. Chodkowska-Miszczuk Justyna, 2014a: Small-Scale renewable energy systems in the development of distributed generation in Poland, "Moravian Geographical Reports", vol. 22, Issue 2, s. 34-43, doi: 10.2478/mgr-2014-0010.
 8. Chodkowska-Miszczuk Justyna, 2014b: Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie jako nowe trendy na obszarach wiejskich w Polsce, "Studia Obszarów Wiejskich", t. 35, s. 227-241.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dnia 23 kwietnia 2009 r., L 140/16.
 10. Ebenezer R. Abraham, Sethumadhavan Ramachandran, Velraj Ramalingam, 2007: Biogas: Can It Be an Important Source of Energy? "Environmental Science and Pollution Research", vol. 1, s. 67-71, doi: 10.1065/espr2006.12.370.
 11. Energetyka rozproszona. 2011: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Energii Odnawialnej, Warszawa.
 12. http://www.gospodarzzenergia.pl/36,rynek-maloskalowych-technologii-oze-w-polsce,75 [cit. 18.09.2014].
 13. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. 2010: Ministerstwo Gospodarki (we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Warszawa.
 14. Klose Frank, Kofluk Michael, Lehrke Stephan, Rubner Harald, 2010: Toward a distributed - power world. Renewables and smart girds will reshape the energy sector, The Boston Consulting Group, June 2010, available from: http://www.bcg.com/documents/file51254.pdf [cit. 18.08.2014].
 15. Lovins B. Amory, Datta E. Kyle, Feiler Thomas, Rábago Karl R., Swisher Joel N., Lehmann Andre, Wicker Ken, 2002: Small is profitable. The hidden economic benefits of making electrical resources the right size, Rocky Mountain Institute, Snowmass.
 16. Luchter Lidia, 2001: Proces deregulacji elektroenergetyki w Polsce na tle przemian strukturalnych tego sektora w krajach Unii Europejskiej, [w] Zbigniew Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu, vol. 3, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie, s. 99-113.
 17. Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl [cit. 16.02.2015].
 18. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 2009: Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r., Warszawa.
 19. Ruester Sophia, Schwenen Sebastian, Finger Matthias, Glachant Jean-Michael, 2013: A post-2020 EU energy technology policy: Revisiting the Strategic Energy Technology Plan, EUI Working Paper RSCAS, vol. 39, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Florence School of Regulation, San Domenico di Fiesole.
 20. Statystyka elektroenergetyki Polskiej. 2012, Agencja Rynku Energii, Warszawa.
 21. Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl/[cit. 19.09.2014].
 22. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 2012.1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942 i poz. 1101.
 23. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2013.984.
 24. Vogel Philip, 2009: Efficient investment signals for distributed generation, "Energy Policy", vol. 37, s. 3665-3672.
 25. Watson Jim, 2004: Co-provision in sustainable energy systems: the case of micro-generation, "Energy Policy", vol. 32, no. 17, s. 1981-1990.
 26. Więcka Aneta, Santorska Anna, Rosołek Konrad, 2012: Małoskalowe instalacje odnawialnych źródeł energii. Kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, Instytut Energetyki Odnawialnej. Szkoła Letnia: Zielona energia w twoim domu, Lubiatowo, 25-26 lipca 2012 r.
 27. Wolfe Philip, 2008: The implications of an increasingly decentralised energy system, "Energy Policy", vol. 36, s. 4509-4513.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu