BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mucha Marcin (Związek Producentów Cukru w Polsce)
Title
Reformy rynku cukru w okresie ćwierćwiecza polskiej transformacji
Sugar Market Reforms in a Period of Twenty-Five Years After Polish Transformation
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 1, s. 106-114, tab., bibliogr. 17 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Cukier, Przemysł cukierniczy, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Sugar, Confectionery industry, Political and systemic transformations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jedną z istotnych branż, której struktura i funkcjonowanie podlegały głębokim przeobrażeniom po transformacji ustrojowej w Polsce, jest cukrownictwo. W okresie od 1990 r. do 2014 r. sektor przeszedł zasadnicze reformy związane z odejściem od gospodarki planowanej na rzecz gospodarki wolnorynkowej, próbami stabilizacji rynku za pomocą interwencji państwowej oraz wejściem Polski do Unii Europejskiej (UE). Artykuł stanowi przekrojowy przegląd najistotniejszych reform, które dokonały się w tym okresie oraz próbę oceny poszczególnych rozwiązań zastosowanych na rynku cukru w Polsce. Analizie poddano regulacje branżowe wdrożone od 1990 r. do 2014 r. oraz parametry surowcowo-produkcyjne osiągane w branży cukrowniczej w tych latach. W artykule wykorzystano dane statystyczne Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Związku Producentów Cukru w Polsce (ZPC). (abstrakt oryginalny)

Sugar sector is one of the important sectors, which structure and activities were subject to deep changes after transformation of the political system in Poland. In years 1990 to 2014 the sector has gone through some fundamental reforms connected with shifting from centralized economy to free market economy, attempting to stabilize market by state intervention and accessing Poland to European Union. The article is an overview of the most important reforms from 1990 to 2014 and an attempt to assess the particular solutions on the sugar market in Poland. The analysis covered the most important sector regulations in years 1990 and 2014 and the most important raw material and production figures of the sector in these years. The article uses statistical data from Institute of Agricultural and Food Economics (IERIGŻ) and Association of Sugar Producers in Poland (ZPC). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bessert Andrzej, 2010: Strategie działania przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego w zależności od formy własności, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 84, s. 33.
 2. Hryszko Krzysztof, Szajner Piotr, 2013: Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 25.
 3. Iwan Cezary, 2007: The Impact of Privatization With Foreign Involvement on the Restructuring Process of the Sugar Industry in Poland, Wydawnictwo Peter Lang AG, Frankfurt am Main, s. 94.
 4. Kondrakiewicz Teresa, 2000: Holdingi w przemyśle cukrowniczym. Procesy dostosowawcze do integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 146.
 5. Lewandowski Artur, 1995: Stan i perspektywy restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego w Polsce, "Gazeta Cukrownicza", nr 10, s. 194.
 6. Mucha Marcin, 2014: Porównanie przemysłu cukrowniczego w Polsce i w Niemczech po reformie regulacji unijnego rynku cukru, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XVI, z. 3, s. 201.
 7. Mucha Marcin, 2010: Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce. Podsumowanie reformy regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006/07-2009/10, "Gazeta Cukrownicza", nr 3, s. 65.
 8. Pietrzak Michał, Mucha Marcin, 2014: Wpływ regulacji rynku na funkcjonowanie sektora cukrowniczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 3(107), s. 136.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, Dz.U. L 347 z 20.12.2013.
 10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, Dz.U. L 58 z 28.2.2006.
 11. Rozporządzeniu Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającym tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, Dz.U. L 58 z 28.2.2006.
 12. Rynek cukru. Stan i perspektywy. 2011: IERiGŻ-PIB, nr 38, Warszawa, s. 8
 13. Szajner Piotr, 2009: Ocena wpływu reformy systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej na polski przemysł cukrowniczy, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 8(23), s. 191.
 14. Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, Dz.U. 1994.98.473 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru, Dz.U. 2001.76.810 z późn. zm.
 16. Urban Stanisław, 1995: Perspektywy rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce, "Gazeta Cukrownicza", nr 1, s. 16.
 17. Wykrętowicz Stanisław, 1997: Najnowsze dzieje cukrownictwa w Polsce (1944-1989). Studium historyczno-ekonomiczne, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Poznań, s. 86.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu