BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerny Janusz
Title
Systemowe podejście do oceny sprawności organizacji przedsiębiorstwa
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 107, s. 60-72, wykr.
Issue title
Przedsiębiorstwo w gospodarce socjalistycznej
Keyword
Sprawność zarządzania, Organizacja przedsiębiorstwa, Bariery przedsiębiorczości, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Podejmowanie decyzji, Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, Otoczenie przedsiębiorstwa
Management efficiency, Enterprise organisation, Barriers to entrepreneurship, Communication company-environment, Decision making, Decision-making process in the enterprise, Enterprise environment
Abstract
Pojęcie sprawności, odgrywające podstawową rolę w prakseologicznie ujętej teorii organizacji zarządzania, jest terminem wieloznacznym. W prezentowanych w tym opracowaniu rozważaniach za punkt wyjścia w omówieniu zagadnień związanych z istotą sprawności organizacji przedsiębiorstwa przyjęto syntetyczne rozumienie tego terminu. Sprawność w sensie syntetycznym jest definiowana przez T. Kotarbińskiego jako ogół walorów praktycznych działania, czyli ocenianych pozytywnie jego cech: "działa się tym sprawniej, w tym rozumieniu, im działanie bliższe jest posiadanie w sobie wszystkich walorów dobrej roboty i to w jak najwyższym wymiarze". Przyjęto więc pojecie sprawności organizacji przedsiębiorstwa rozpatrywać można z punktu widzenia stopnia realizacji celu i zadań, jakie postawiono przed tą jednostką działalności gospodarczej, zakładając, że cele i zadania zostały wyznaczone prawidłowo w oparciu o obiektywne przesłanki. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 2. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1967.
 3. A. Grabowski, Cele i ocena jednostek gospodarczych, "Zarządzanie" 1974, nr 5.
 4. Metody oceny ekonomicznej efektywności organizacji gospodarczych, pr. zbior. pod red. S.E. Kamicera i J. Więckowskiego, PWE, Warszawa 1979.
 5. H. Sadownik, Ocena sprawności organizacji gospodarczych, "Zarządzanie" 1974, nr 9.
 6. Bariery sprawności organizacji, pr. zbior. pod red. W. Kieżuna, PWE, Warszawa 1978.
 7. J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa, 1967.
 8. S. Mynarski, Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1979.
 9. M. Doroszewicz, Koordynacja w gospodarce narodowej - systemy logiczne, PWE, Warszawa 1978.
 10. J. Trzciniecki, Projektowanie systemów zarządzania, PWE, Warszawa 1979.
 11. W. Flakiewicz, B. Wawrzyniak, Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1978.
 12. E. Terebucha, System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE. Warszawa 1970.
 13. B. Wawrzyniak, Decyzja kierownicze w teorii i praktyce zarządzania, PWE, Warszawa 1980.
 14. A.M. Zawiślak, Szkice o zarządzaniu, PWN, Warszawa 1973.
 15. J.G. March, H.A. Simon, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964.
 16. G.E. Slezinger, Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym, WNT, Warszawa 1968.
 17. J. Gościński, Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa 1977.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu