BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciesielski Marek
Title
Kryterium długookresowej optymalizacji transportu miejskiego
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 106, s. 5-16
Issue title
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Keyword
Transport miejski, Rozwój transportu, Optymalizacja, Efektywność transportu, Alokacja zasobów, Zaspokojenie potrzeb, Analiza przestrzenna
City transport, Development of transport, Optimalization, Transport efficiency, Resource allocation, Meet needs, Spatial analysis
Abstract
Dysproporcje między wielkością i rodzajem potrzeb a rozmiarami i strukturą zasobów, którymi dysponuje społeczeństwo stwarzają różnorodne problemy wyboru ekonomicznego. Zespół tych problemów stanowi zagadnienie optymalnego wykorzystania zasobów. Przy podejmowaniu decyzji związanych z wykorzystaniem zasobów celem generalnym jest maksymalizacja użyteczności. Cel ten jest realizowany w warunkach ograniczeń społecznych i gospodarczych. Użyteczność oznacza przy tym satysfakcję, jaką uzyskuje społeczeństwo lub przedsiębiorstwo prywatne dzięki osiągnięciu danego zespołu celów, natomiast pojęcie ograniczenia oznacza rzadkie zasoby dostępne do osiągnięcia tych celów. Należy przy tym zaznaczyć, iż w gospodarce socjalistycznej kategoria użyteczności jest rozumiana jako społeczny efekt użytkowy. Maksymalizacja społecznego efektu użytkowego stanowi więc w gospodarce tego typu podstawowe kryterium podejmowania decyzji alokacyjnych i oceny rezultatów gospodarowania. Zagadnienie maksymalizacji efektu użytkowego trzeba rozpatrywać w aspektach alokacji zasobów i racjonalności ich zużycia. Optymalne wykorzystanie zasobów wymaga bowiem dokonania: optymalnej alokacji zasobów, czyli najkorzystniejszego ich rozdziału między różne zastosowania, mające zdolność zaspokajania różnych potrzeb; wyboru optymalnego sposobu zaspokojenia poszczególnych potrzeb, a więc wyboru najlepszych technik i technologii produkcji. W szerokiej gamie praktycznych problemów wyboru ekonomicznego istotną rolę odgrywają zagadnienia związane z transportem, czyli zagadnienia określania nakładów przeznaczanych na cele transportowe i wyboru sposobów zaspokajania potrzeb przewozowych. Najważniejsze problemy wyboru ekonomicznego w transporcie można sformułować w postaci następujących pytań: jakie nakłady przeznaczyć na transport?; jak rozłożyć te nakłady w czasie?; jakie potrzeby i w jakiej kolejności zaspokajać?; na jakie sposoby zaspokajania potrzeb przeznaczyć nakłady? (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. L.G. Heggie: Ekonomika inwestycji transportowych. Warszawa: WKiŁ 1978.
  2. W. Wilczyński: Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy. Warszawa: PWE 1965.
  3. Z. Wasiutyński: Optymalizacja układów komunikacyjnych, Ossolineum 1976.
  4. B. Stęplowski: Ekonomiczne czynniki racjonalizacji transportu. Warszawa: WKiŁ 1975.
  5. R. Vuaridel: Le role du temps et de l'espance dans le comportement economique. Revue Economique 1959 nr 6.
  6. Ekonomika transportu. Red. A. Piskozub Warszawa: WKiŁ 1979.
  7. P. Sulmicki: Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa: PWE 1978.
  8. A. Losch: Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji. Warszawa 1961.
  9. P.A. Steenbrink: Optymalizacja sieci transportowych. Warszawa: WKiŁ 1978.
  10. Z. Wasiutyński: O kształtowaniu układów komunikacyjnych. Warszawa: PWN 1959.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu