BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małuszyńska Ewa
Title
Systemowe podejście w badaniach regionalnych
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 106, s. 44-49, rys.
Issue title
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Keyword
Analiza regionalna, Badania systemowe, Modelowanie systemowe, System społeczno-ekonomiczny, Okręg przemysłowy, Podejście systemowe
Regional analysis, System research, System modeling, Social economic system, Industrial district, System-based approach
Abstract
W ostatnich czasach szczególnie często używana stała się metoda oraz podejście systemowe. Słowo system posiada rozmaite znaczenie. Jest ono pochodzenia greckiego. Systema - oznacza zestawienie, połączenie. W każdym ze współczesnych języków ma ono znaczną liczbę różnych znaczeń. Najważniejsze z nich są następujące: 1. Wszelki skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę układ elementów: układ taki rozpatrywany z zewnątrz jest całością, a rozpatrywany od wewnątrz jest zbiorem, do którego przynależność warunkuje związki wzajemnej zależności między wszystkimi jego elementami; ogół elementów nazywa się jego składem, a zespół związków (relacji) między elementami, uwarunkowanych przez ich przynależność do systemu - jego strukturą. 2. Zespół sposobów (metod) działania wykonywania złożonych czynności. 3. Całokształt zasad organizacyjnych, ogół norm i reguł obowiązujących (stosowanych) w danej dziedzinie. 4. Całościowy i uporządkowany zespół zdań powiązanych ze sobą określonymi stosunkami logicznymi; systemem w tym znaczeniu jest nazywana każda teoria, metodologicznie poprawna i dotycząca obszernego fragmentu rzeczywistości. Z takiego ujęcia znaczenia słowa system wynika, że podstawową jego własnością jest spójność strukturalna prowadząca do uporządkowania. Z pewnym uproszczeniem można podać jeszcze jedną definicję systemu - jest to określona kombinacja czynników współzależnych i współpracujących, dla osiągnięcia wspólnego celu lub inaczej - zbiór składników (części, elementów) powiązanych pomiędzy sobą, umożliwiający osiągnięcie celu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. S. Ziemba: Inżynieria systemów. W: S. Ziemba, W. Jarominek, R. Staniszewski: Problemy teorii systemów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1980.
  2. W. Jarominek: Technika systemów i projektowanie systemowe. W: S. Ziemba, W. Jarominek, R. Staniszewski: Problemy teorii systemów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1980.
  3. E. Domańska: Z zagadnień wzrostu gospodarczego. Warszawa: PWE 1968.
  4. F. Winiarska, B. Winiarski: Model sterowania rozwojem rejonu uprzemysławianego. W: Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego rejonów uprzemysławianych. Wybór studiów. Red. A. Stelmachowski Warszawa: PWN 1975.
  5. Z. Dobrska: Inwestycja główna jako czynnik rozwoju. W: Rozwój społeczno-gospodarczy rejonu uprzemysławianego. Na przykładzie rejonu, Płocka. Red. D. Gałaj. Warszawa: PWN 1973.
  6. R. Domański: Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa: PWE (w druku).
  7. E. Małuszyńska: Zmienność powiązań międzygałęziowych w procesie uprzemysłowienia regionu konińskiego, Poznań 1980 (maszynopis pracy doktorskiej).
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu