BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bereżnicka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Koncentracja kapitału a efektywność finansowa gospodarstw rodzinnych
Capital Concentration versus Financial Efficiency of Family Farms
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 3, s. 88-100, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rodzinne gospodarstwo rolne, Efektywność finansowa, Kapitał własny, Koszt kapitału, Stopa zwrotu
Family farm, Financial efficiency, Ownership capital, Capital cost, Rate of return
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące efektywności finansowej w kontekście koncentracji kapitału w gospodarstwie. Podstawę stanowiły dane gospodarstw gromadzących informacje rachunkowe w okresie 2004-2011. Z badań wynika, że gospodarstwa intensywniej gromadzące kapitał osiągają stopy zwrotu poniżej średnioważonego kosztu kapitału.(abstrakt oryginalny)

The paper presents research findings concerning financial efficiency in the context of capital concentration in the economy. The research was based on farm data collecting information on accounting for 2004-2011. The research shows that returns, obtained by farms more intensively gathering capital, are below the weighted average cost of capital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerwonka L., Panaku E.: Koncentracja kapitału i jej implikacje dla współczesnej gospodarki światowej, www.ae.krakow.pl/~ekte/konf/czerwo.doc, dostęp 20.10.2014.
 2. Teoria pomiaru kapitału i zysku (red. M. Dobija). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010.
 3. Dobija M.: Abstract nature of capital and money [w:] New developments in banking and finance (ed. L.M. Cornwall), Nova Science Publisher, Inc., New York, 2007, s. 89-114.
 4. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 2005.
 5. Goraj L., Mańko S.: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(328), 2011, s. 28-58.
 6. Harasim A.: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNiG-PIB, Puławy 2006.
 7. Helfert A.E.: Techniki analizy finansowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 8. Johnson D.G.: The declining importance of natural resources: lessons from agricultural land. Res. Energy Econ. 24, 2002, s. 157-169.
 9. Karwat-Woźniak B.: Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chłopskim. Synteza wyników badań 2005-2009. Program Wieloletni 2005-2010, nr 151, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 10. Kawa M.: Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa w Warszawie, 2002.
 11. Kulawik J.: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie WRSP. IERiGZ-PIB, Warszawa 2008.
 12. Kurek B.: Kapitał jako ekonomiczna zdolność do wykonywania pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 829, 2010.
 13. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Słownik Języka Polskiego. Strona internetowa, sjp.pwn.pl, dostęp: 3.11.2014.
 15. Tomczak T.: Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. SGH, Warszawa 2004.
 16. Wiktorowski K.: Rolnictwo ekologiczne a koncentracja kapitału w sektorze rolno-spożywczym. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 292 (66), Univ. Technol., Szczecin 2012, s. 115-128.
 17. Woś A.: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa 1999.
 18. Zegar J.S.: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1167219
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu