BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołoszko-Chomentowska Zofia (Politechnika Białostocka), Sieczko Leszek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Organizacja i wyniki małych gospodarstw rolnych województwa podlaskiego
Organization and Results of Small Agricultural Holdings in the Podlasie Voivodeship
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 1, s. 115-122, tab., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Rozwój rolnictwa
Arable farm, Farm household income, Agriculture development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
W pracy dokonano oceny zmian organizacyjnych i ekonomicznych w małych gospodarstwach rolnych województwa podlaskiego, znajdujących się w polu obserwacji FADN. W ocenie uwzględniono zmiany w zasobach czynników wytwórczych oraz wybrane wyniki produkcyjno-ekonomiczne w latach 2011-2012. W produkcji roślinnej gospodarstwa ograniczyły się do roślin zbożowych, rezygnując z roślin bardziej wymagających. W strukturze zwierząt dominowało bydło, w tym krowy mleczne. W przypadku pogłowia trzody chlewnej odnotowano spadek. Zwiększył się poziom technicznego uzbrojenia pracy, a także dochodowość ziemi i pracy. Słabsza efektywność majątku trwałego wynika z dużego uzbrojenia technicznego ziemi i pracy, co generuje wysokie koszty stałe i wpływa na obniżenie poziomu efektywności. Mimo wzrostu poziomu dochodu z gospodarstwa rolnego, jego relacja do stawki parytetowej była niekorzystna. W 2011 r. wartość dochodu na osobę pełnozatrudnioną rodziny stanowiła 47% dochodu parytetowego, a w 2012 r. nastąpiło dalsze obniżenie i relacja ta wynosiła zaledwie 42%. (abstrakt oryginalny)

This paper undertakes to assess the organizational and economic changes in small agricultural holdings in the Podlasie voivodeship, subject to FADN observation. The assessment accounts for changes in factors of production and in selected production and economic results in the years 2011-2012. Plant production was limited to cereals, without more demanding plants. Cattle, including dairy cows, were dominant in the animal structure. There was a downward trend in swine livestock population. The technical level of work increased, as well as the profitability of land and labor. Poorer effectiveness of fixed assets is the result of high technical development of the land and labor, which generates high fixed costs and reduces the level of effectiveness. Despite growth of the level of income from an agricultural holding, its relation to the parity rate was unfavorable. In 2011, the value of income per family member employed full-time made up 47% of parity income, and this value was further reduced in 2012, when this relation was equal to just 42%. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmielewska Barbara, 2011: Przemiany funkcji gospodarstw indywidualnych w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIII, z. 5, s. 15-19.
 2. Goraj Lech, 2005: Ekonomiczno-rynkowe uwarunkowania przekształceń w sektorze indywidualnych gospodarstw rolnych, "Wieś i Rolnictwo", 4(129), s. 31-40.
 3. Hertz Tom, 2009: The effect of nonfarm income on investment in Bulgarian family farming, "Agricultural Economics", 40(2), s. 161-176.
 4. Kołoszko-Chomentowska Zofia, 2013: Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim, Monografie i Rozprawy Naukowe nr 41, IUNG-PIB, Puławy, s. 1-135.
 5. Marszałkowicz Teresa, 1986: Metody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno-rolniczych, SGGW-AR Warszawa.
 6. Michna Waldemar, 2008: Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencje polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych makroregionów kraju, Program Wieloletni, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 1(93), s. 1-84.
 7. Michna Waldemar, Firlej Krzysztof, Wierzbicki Krzysztof, 2011: Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku, Program Wieloletni, raport nr 30, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Musiał Wiesław, 2009: Rozważania nad upadłością gospodarstw rodzinnych w Polsce, "Wieś i Rolnictwo", 1(142), s. 44-61.
 9. Pfeifer Lisa, Lopez-Feldman Alejandro, Taylor Edward, 2009: Is off-farm income reforming the farvm? Evidence from Mexico, "Agricultural Economics", 40(2), s. 125-138.
 10. Raport z wyników województwa podlaskiego, PSR 2010. 2011: US Białystok, s. 23.
 11. Wojewodzic Tomasz, 2008: Strategie dostosowawcze gospodarstw ograniczających produkcję rolniczą, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 67, s. 57-66.
 12. Zegar Józef Stanisław, 2007: Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych w Polsce, "Wieś i Rolnictwo", 1, s. 33-57.
 13. Zegar Józef Stanisław, 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 1-134.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu