BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewódzka-Wiewiórska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Identyfikacja wiejskich obszarów problemowych i barier ich rozwoju na przykładzie województwa mazowieckiego
Diagnosis of Rural Problem Areas and Development Barriers Based on Mazowieckie Voivodeship
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 1, s. 123-132, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Obszary problemowe, Obszary wiejskie, Bariery rozwojowe, Rozwój społeczno-gospodarczy
Problem areas, Rural areas, Development barriers, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Polska charakteryzuje się wysokim zróżnicowaniem w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, co widoczne jest zarówno w przekroju między-, jak i wewnątrzregionalnym. Jednocześnie występujące silne zróżnicowanie w tym względzie ma tendencję do pogłębiania się, szczególnie w regionach administracyjnych. W artykule dokonano identyfikacji wiejskich obszarów problemowych województwa mazowieckiego w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie gmin. W zależności od poziomu rozwoju (2010 r.) i tempa rozwoju w latach 2004-2010 wyodrębniono dwa typy gmin problemowych: o niskim poziomie i niskim tempie rozwoju (typ D - 13 gmin) oraz niskim poziomie i wysokim tempie rozwoju (typ B - 9 gmin). Obszary problemowe charakteryzowały się niekorzystną sytuacją, jeżeli chodzi o kształtowanie się wskaźników demograficznych. Główna bariera rozwoju badanych gmin to wysoka stopa bezrobocia, która powodowała wiele konsekwencji, m.in: odpływ ludności oraz niskie wpływy do budżetu gmin. (abstrakt oryginalny)

Poland is clearly differentiated, taking into account the level of socio-economic development which is visible both between the regions and within regions. At the same time such strong differentiation tends to deepen, especially in the administrative regions. In this paper the identification of problem areas in rural Mazowieckie voivodship was done on the basis of the socio-economic development level of communes. Depending on the development level in 2010 and the pace of development in 2004-2010 two types of rural problem areas were distinguished: low level and low rate of development (type D - 13 communes) and low and high rate of development (type B - 9 communes). Problem areas were characterized by unfavorable demographic indicators. The main barrier to the development of the surveyed communes was the high rate of unemployment, which caused many consequences, inter alia, migration and low budget revenues of communes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl, dostęp: 01.09.2014.
 2. Bański Jerzy, 2011: Obszar problemowy - koncepcje i kryteria identyfikacji, [w] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, MRR, Warszawa, s. 7-18.
 3. Baza SIMIK Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stan na 30.09.2014.
 4. Błąd Marta, Bołtromiuk Artur, 2003: Peryferyjność i peryferyzacja - próba rekapitulacji, [w] A.Bołtromiuk (red.), Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 253-263.
 5. Chojnicki Zbyszko, Czyż Teresa, 1973: Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej, PWN, Warszawa, s. 39.
 6. Churski Paweł, 2011: Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym - doświadczenia polskie i międzynarodowe, [w] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, MRR, Warszawa, s. 19-44.
 7. Ciok Stanisław, 1994: Wybrane obszary problemowe Polski Południowo-Zachodniej, "Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne", 62, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław.
 8. Ciok Stanisław, 2011: Obszary problemowe w planowaniu przestrzennym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów peryferyjnych Polski zachodniej, [w] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, MRR, Warszawa, s. 45-61.
 9. Domański Ryszard, 1987: Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, 93, Warszawa, s. 103.
 10. Famulska Teresa, Znaniecka Krystyna, (red.), 2004: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Uczelniane AE Katowice, Katowice. s. 19-24.
 11. Friedmann John, Weaver Clyde, 1979: Territory and function: the evolution of regional planning, Edward Arnold, London, s. 141.
 12. Grosse Tomasz Grzegorz, 2004: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, ISP, Warszawa, s. 212-213.
 13. Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz, 2009: MRR, Warszawa, s. 10,19.
 14. Kołodziejczyk Danuta, 2012: Polityka przestrzenna w rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych na przykładzie województwa mazowieckiego, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIV, z. 3, s. 187-192.
 15. Perkal Julian, 1953. O wskaźnikach antropologicznych, "Przegląd Antropologiczny", t. 19, Polskie Towarzystwo Antropologiczne i Polskie Zakłady Antropologii, s. 209-219.
 16. Sej-Kolasa Małgorzata, Zielińska Anetta, 2002: Analiza porównawcza gmin woj. dolnośląskiego na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju, [w] Jajuga Krzysztof, Walesiak Marek, (red.), Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Prace Naukowe AE Wrocław nr 942, Wrocław, s. 97-106.
 17. Stanny Monika, Drygas Mirosław (red.). 2010: Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa. s. 217.
 18. Strahl Danuta, (red.), 2006: Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław, s. 32-34.
 19. Wojewódzka Agnieszka, 2007: Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1161, Wrocław, s. 361-369.
 20. Wojewódzka-Wiewiórska Agnieszka, 2013: Typologia gmin województwa mazowieckiego ze względu na absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej i poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 100, z. 2, Warszawa, s. 15-24.
 21. Wojewódzka-Wiewiórska Agnieszka, 2014. Dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin wiejskich województwa mazowieckiego na tle innych typów gmin, "Journal of Agrbusiness and Rural Development", 2(32), Poznań. s. 213-223.
 22. Zagożdżon Antoni, 1988: Kilka uwag o obszarach problemowych. Gospodarka przestrzenna, region, lokalność, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 138, Warszawa, s. 137-147.
 23. Zeliaś Aleksander, (red.), 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE Kraków, Kraków, s. 126-134.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu