BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paradowska Monika (Uniwersytet Opolski)
Title
Problematyka kształtowania zrównoważonych systemów transportowych peryferyjnych obszarów miast na przykładzie dzielnicy przemysłowej Metalchem w Opolu
Problems of Creating Sustainable Transport Systems in Peripheral Urban Areas - a Case of Industrial District Metalchem in Opole
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 42 T.2, s. 79-88, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
System transportowy, Rozwój zrównoważony transportu
Transport system, Sustainable development of transport
Note
streszcz., summ.
Country
Opole
Abstract
Zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemów transportowych obszarów peryferyjnych w miastach bywa niejednokrotnie trudne, na co składa się wiele przyczyn. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących poziomu zrównoważenia, w tym funkcjonalności, transportu w peryferyjnej dzielnicy przemysłowej Opola Metalchem, jak też ocena planów władz miasta co do zmian w systemie transportowym dzielnicy. Zdiagnozowane zostały główne elementy systemu transportowego oraz problemy związane z funkcjami, jakie na badanym obszarze powinien on pełnić. Następnie omówiono plany władz miasta dotyczące zmian w zagospodarowaniu dzielnicy, w tym przekształceń systemu transportowego. Ostatnia część opracowania zawiera ocenę planowanych działań władz Opola. (abstrakt oryginalny)

Ensuring the efficiency of transport systems of the peripheral urban areas is most often difficult. The aim of the paper is to present research results on the functionality of the transport system in an industrial district Metalchem in Opole, including requirements of sustainable transport development, as well as to assess the plans of the municipalities regarding changes in the local transport system. First, main elements of the transport system and key transport roles in the area were diagnosed. Then, actions planned by the local authorities to be taken in terms of changes in the transport system were elaborated. In the last part of the paper an attempt was made to evaluate the measures planned in the context of requirements of sustainable transport development as well as of transport needs of the system's users. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Defining an Environmentally Sustainable Transport System, Commission Expert Group on Transport and Environment 2000.
  2. Firmy z Metalchemu biorą sprawy w swoje ręce, http://www.24opole.pl/14367,Firmy_ z_Metalchemu_biora_sprawy_w_swoje_rece,wiadomosc.html.
  3. Keeping Our Cities Moving. EU Research for Sustainable Urban Development and Land Use, European Commission 2004, http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/mob_ move_en.pdf.
  4. OECD Proceedings Towards Sustainable Transportation, The Vancouver Conference. Conference highlights and overview of issues, OECD, Vancouver 1996.
  5. OWI, Opolskie w Internecie, Mapy Opolskie, http://maps.opolskie.pl/ogis/Default. aspx?gpw=f1b7cc34-82e3-4763-b5ac-d1b3c9aea5b2.
  6. Paradowska M., Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską - przykład aglomeracji wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
  7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola, uchwała nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z 26 sierpnia 2010 r.
  8. Szafranek E., Paradowska M., Klimek R., Dembicka-Niemiec A., Analiza gospodarcza oraz przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i Grotowic w tym parku przemysłowego Metalchem, opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta Opola realizowanego w ramach Programu "Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola", Opole 2014.
  9. Transport Research and Innovation Centre, http://www.transport-research.info/web/.
  10. Uchwała nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu