BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potok Zbigniew
Title
Usługi produkcyjne SKR według ocen rolników województwa konińskiego
Productive Services of Agricultural Circles Cooperatives According to the Judgment of Farmers from Konin Voivodship
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 104, s. 149-156, tab.
Issue title
Prace z zakresu ekonomiki produkcji
Keyword
Kółka rolnicze, Spółdzielczość rolnicza, Usługi produkcyjne, Ocena jakości usług, Mechanizacja rolnictwa, Rolnictwo
Agricultural circles, Agricultural cooperation, Production services, Service quality assessment, Agricultural mechanization, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo konińskie
Konin Voivodship
Abstract
W artykule tym przeprowadzono analizę świadczenia usług produkcyjnych w rolnictwie województwa konińskiego przez SKR-y według ocen rolników indywidualnych. Ocenie poddano strukturę świadczonych usług przez SKR-y, motywy korzystania z usług, jakość oraz przyczyny niedostępności. Badania ankietowe przeprowadzono wśród rolników indywidualnych podzielonych na trzy grupy obszarowe posiadanych gospodarstw zakładając, że w każdej z tych grup gospodarstw dokonuje się swoiste przystosowanie siły roboczej i środków produkcji do posiadanego obszaru. Analiza wykazała, że głównym motywem korzystania z usług jest brak siły roboczej. Niezadowolenie wśród rolników wywołuje brak odpowiedniej ilości sprzętu zarówno podstawowego, jak i specjalistycznego posiadanego przez SKR-y, jak również terminowość świadczonych usług. Świadczy to nie tylko o dużym popycie na usługi w sektorze drobnotowarowym, ale również o poważnych rezerwach produkcyjnych istniejących w sektorze rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

In the paper was presented analysis of productive services rendered in agriculture of Konin Voivodship by Agricultural Circles Cooperatives according to the individual farmers judgement. The structure of rendered by these Cooperatives services, motives of using them, quality, and reasons of inaccessibility were valued. Questionnaire surveys were carried out among individual farmers divided into three area groups of farms, assuming that in all these groups of farms, specific adaption of labour force and means of production to the possessed area was done. Analysis showed that the main motif of using services is the lack of labour force. The farmers are dissatisfied with the lack of adequate number of implements both basic and specialist owned by Agricultural Circles Cooperatives as well as with punctuality of rendered services. It was an evidence not only of the big demand for services in small-scale production sector, but also serious capacity reserves existing in agriculture sector. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. B. Wojciechowska, Usługi produkcyjne w opiniach rolników, Wieś Współczesna, nr 6, 1979.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu