BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapuściński Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Metafora przestrzeni w komunikowaniu. Koncepcja semiosfery
Sphere Metaphor in Communication. The Concept of Semiosphere
Source
Studia Medioznawcze, 2011, nr 1 (44), s. 125-135
Media Studies
Keyword
Semiotyka, Komunikowanie, Kultura
Semiotics, Communication, Culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
We współczesnej semiotyce kultury brakuje całościowej jej koncepcji, integrującej poszczególne nurty dyscypliny. Rolę taką może odegrać koncepcja kultury jako semiosfery, sformułowana niegdyś przez wybitnego estońskiego semiotyka Jurija Łotmana (1922-1993). Mimo, że niedawno spolszczona, nie jest szerzej znana. Kultura jest wedle niej agregatem wzajemnie się przenikających sfer znaczeniowych. Są one niejednorodne, w różnym stopniu sformalizowane, mają też różny stopień spójności, zarówno wzajemnej, jak i wewnętrznej. Relacje między nimi mają charakter wieloetapowych i wielokierunkowych przekładów. Semiosfera ma wymiar abstrakcyjny, ale także terytorialny. Zasadnicze dla przekładów, asymilacji są granice, z jednej strony stanowiące o tożsamości poszczególnych sfer semiosfery, z drugiej mające charakter filtrującej błony. Ważnym uzupełnieniem tej koncepcji może być idea sfery aksjosemiotycznej, pokazującej, że w znaczeniu, tak jak je pojmuje człowiek, niezwykle istotna jest płaszczyzna wartości, nierozerwalnie z nim związana. (abstrakt oryginalny)

In modern semiotics of culture, we lack its comprehensive concept, integrating the different trends present in it. Such role can be played by the concept of culture as semiosphere, formulated earlier by the renowned Estonian semiotician, Yuri Lotman (1922-1993). Despite the fact that it was recently translated, it is relatively unknown. According to his theories, culture is an aggregate of interpenetrating spheres of meanings. They are heterogeneous, formalized to different degrees, of various cohesion, both mutual as well as internal. Relations between them are of multi level and multi direction translation character. Semiosphere has an abstract as well as territorial dimension. Essential to translation assimilation are borders, on the one hand determining the identity of different spheres of semiosphere and, on the other, of filtering membrane character. Supplementary to this concept can be the idea of an axiosemiotic sphere, showing that in meaning as understood by man imperative is the values plane, inseparably tied to it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Łotman J.M., Kultura i eksplozja, Warszawa 1999.
  2. Łotman J.M., Semiosfiera, [w:] Wnutri myslaszczich mirow, St. Peterburg 1990.
  3. Łotman J.M., Semiotyka filmu, Warszawa 1983.
  4. łotman J.M., O semiosfierie, "Trudy po znakowym sistiemam" 17 (1984).
  5. Lotman M., Umwelt and semiosphere, "Sign System Studies" 30 (2002), 1.
  6. Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.
Cited by
Show
ISSN
1641-0920
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu