BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawulski Jerzy
Title
Stanowisko Stronnictwa Demokratycznego wobec inteligencji w latach 1944-1949
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1982, nr 105, s. 43-53
Issue title
Studia z nauk politycznych
Keyword
Partie polityczne, Doktryny polityczne, Inteligencja, Koncepcje polityki, Programy partii politycznych
Political parties, Political doctrine, Intelligence, Policy concepts, Programs of political parties
Company
Stronnictwo Demokratyczne (SD)
Abstract
Stronnictwo Demokratyczne zawsze poświęcało szczególnie dużo uwagi inteligencji, gdyż zarówno w okresie międzywojennym jak i powojennych dziejach SD stanowiła ona podstawową bazę społeczną. Po II wojnie światowej częściowo zmieniła się baza członkowska SD. Do 1939 r. zarówno w Klubach Demokratycznych jak i później w Stronnictwie Demokratycznym członkami była wyłącznie inteligencja, spośród której najliczniejszą część stanowili przedstawiciele inteligencji technicznej, wolnych zawodów, urzędnicy, środowiska pracowników nauki i kultury oraz dziennikarze. Po wojnie środowiska te zostały uzupełnione drobnymi kupcami, rzemieślnikami i przemysłowcami oraz w znikomym procencie robotnikami fabrycznymi i rolnymi. Taki skład osobowy musiał rodzić namiętne dyskusja na temat charakteru Stronnictwa. Ścierały się zasadniczo trzy koncepcje. Pierwsza, zmierzała do przekształcenia SD w partię uniwersalistyczną, obejmującą swoim zasięgiem przedstawicieli wszystkich klas i warstw społecznych. Druga koncepcja zmierzała do utrzymania Stronnictwa jako partii postępowej, demokratycznej inteligencji, zaś zwolennicy trzeciej, która ostatecznie zwyciężyła, postulowali, aby SD stało się partią inteligencji i drobnomieszczaństwa. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. B. Pasierb, Życie polityczne Dolnego Śląska, Warszawa 1979.
 2. W. Zejer, Początki Stronnictwa Demokratycznego w Katowicach. "Zeszyty Historyczno-Polityczne SD", 1978 z. 18.
 3. P. Winczorek, Miejsce i rola SD w strukturze politycznej PRL (Zagadnienia wybrane) Warszawa 1975.
 4. J. Chałasiński, Społeczna genealogia inteligencji polskiej, Warszawa 1946.
 5. J. Chałasiński, Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej, Warszawa 1958.
 6. Społeczeństwo Polski Międzywojennej, Warszawa 1969.
 7. J. Żarnowski, O inteligencji polskiej lat międzywojennych, Warszawa 1965.
 8. J. Żarnowski, Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1964.
 9. J. Szczepański, Zmiany w strukturze klasowej społeczeństwa polskiego, w: Przemiany społeczne w Polsce Ludowej. Praca zbiorowa pod red. A. Sarapaty, Warszawa 1965.
 10. W.I. Lenin, Jak zorganizować współzawodnictwo, Dzieła, t. 26 W-wa 1953.
 11. W.I. Lenin, Referat na zebraniu pracowników partyjnych Moskwy 27 XI 1918, t. 28, W-wa 1955.
 12. P. Stefański, Sytuacja klasowa pracowników umysłowych (II), "Zeszyty Historyczno-Polityczne SD", 1967, z. 3.
 13. A. Borucki, Kariery zawodowe i postawy społeczne inteligencji w 1945-1959, Warszawa 1967.
 14. E. Krassowska, Drogi i bezdroża inteligencji polskiej, "Nowa Epoka" nr 25-26 z 4 VIII 1946.
 15. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń KRN z dn. 3.4.5 i 6 maja 1945 r. Warszawa 1945.
 16. J. Szczepański, Inteligencja a pracownicy umysłowi, w: J. Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego, W-wa 1971.
 17. W. Lechowicz, O właściwe miejsce w Polsce Ludowej dla tzw. Stanu Trzeciego, Warszawa 1948.
 18. W. Lechowicz, Rozrachunki z przeszłością, "Nowa Epoka" nr 18 z 19 X 1945.
 19. Na drodze do socjalizmu, Warszawa 1948.
 20. W. Dunin Goździkowski, Organizacja ratunkiem dla inteligencji, "Nowa Epoka", nr 10-11 z 28 VII 1945.
 21. W. Rzymowski, W obliczu kongresu, "Nowa Epoka", nr 23-24 VII 1946.
 22. Nasza linia (Stanowisko Stronnictwa Demokratycznego w podstawowych kwestiach polityczno-ideologicznych w świetle tekstów źródłowych), Warszawa 1958.
 23. Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, Wybór dokumentów z lat 1944-1949, cz. 1, Warszawa 1968.
 24. "Kurier Codzienny" nr 119, z 1 V 1948 r.
 25. L. Chajn, Inteligencja polska w obliczu dokonujących się przemian społecznych, Warszawa 1949.
 26. L. Chajn, Inteligencja i postępowe mieszczaństwo nie zawiodą nadziei polskich robotników i chłopów, W-wa 1949.
 27. Z. Moskwa, Zagadnienia organizacyjne na II Kongresie Stronnictwa Demokratycznego, referat z II Kongresu, W-wa 1949.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu