BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ opodatkowania dochodów na realizację celów działalności gospodarczej
Influence of Income Taxatlon on the Aims of Entrepreneurial Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 5, s. 5-16
Issue title
Wybrane aspekty finansów
Keyword
Podatek dochodowy od osób prawnych, System podatkowy, Otoczenie przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Corporate income tax, Tax system, Enterprise environment, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Problem wpływu podatku dochodowego na działalność gospodarczą jest bardzo często podejmowany w dyskusji nad reformą finansów publicznych, a w szczególności reformą podatkową. Konieczność wprowadzenia zmian w opodatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej jest z reguły postrzegana przez pryzmat jego znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstw, a w konsekwencji także dla tak istotnych parametrów o charakterze makroekonomicznym jak poziom bezrobocia, wielkość nakładów inwestycyjnych czy wzrost gospodarczy. Rozpatrując wpływ opodatkowania dochodu na działalność gospodarczą, często dostrzega się więc ten problem tylko z punktu widzenia pewnego wyrywku działalności przedsiębiorstwa, jak na przykład działalności inwestycyjnej czy polityki zatrudnienia. Nie do końca rozstrzygnięto, czy podatek dochodowy może istotnie wpływać na całokształt funkcjonowania firmy. Należy pamiętać, że zgodnie z teorią, wszystkie działania przedsiębiorstwa, zakładając, iż funkcjonuje ono racjonalnie, są nakierowane na osiągnięcie określonego celu. Można zatem stwierdzić, że decyzje dotyczące zatrudnienia czy inwestycji są uwarunkowane ich wpływem na przyjęty cel przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The aim of the article is to perform the problem of influence of corporate income taxation on entrepreneurial activity. The analysis of this problem was based on the evaluation of influence of taxation on firms' aim. It was proved that the way in which taxation affect the firm can differ, depending on the way that aim of the firm is formulated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1998.
 2. Brealey R., Meyers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 3. Burta J. ,Jankowski A., Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN, Kraków 1999
 4. Czerwińska E., Zwiąki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami. Materiały Konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1995
 5. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naulcowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2004
 7. Ickiewicz J., Wpływ zmian w podatkach dochodowych na rozwój przedsiębiorstw w latach 1997-2001, w: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw. Cz. I, Red. J. Kaja, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa 2001.
 8. Janasz W., Zarządzanie kapitałem trwałym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 9. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 10. Malinowska U., Oddziaływanie otoczenia na rozwój przedsiębiorstwa. Referat na konferencję naukową Uniwersytetu Łódzkiego, Wisła 2003.
 11. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw. Red. S. Marek. Zrzeszenie Studentów Polskich, Szczecin 1991.
 12. Szczęsny W., Firma w otoczeniu fiskalnym, Difin, Warszawa 2004.
 13. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu