BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uwarunkowania polityki kursowej we wprowadzaniu euro w Polsce
Determinants of the Exchange Rate Policy in Adopting the Euro in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 5, s. 31-41, tab.
Issue title
Wybrane aspekty finansów
Keyword
Strefa euro, Polityka kursowa, Kurs walutowy, Konwergencja
Eurozone, Exchange policy, Exchange rates, Convergence
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że w przyszłości kraj nasz jest zobowiązany także do zastąpienia złotego wspólną walutą europejską, a więc stania się członkiem Eurolandu. Nie budzą wątpliwości związane z tym korzyści, wśród których najistotniejsze są: znaczne zmniejszenie ryzyka makroekonomicznego, większa dostępność i obniżenie kosztów pozyskania kapitału, ożywienie wymiany handlowej ze strefą euro przez wyeliminowanie ryzyka kursowego i części kosztów transakcyjnych oraz zwiększenie porównywalności cen i wzmocnienie konkurencji'. Kwestią rodząca dyskusje są natomiast koszty wprowadzenia wspólnej waluty, związane z tym zagrożenia i czas przystąpienia do strefy euro. Z punktu widzenia strategii wprowadzania euro ważne jest określenie zasad, jakich powinno się przestrzegać w polityce kursu walutowego w okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie wspólnej waluty. Celem artykułu jest wskazanie na główne obszary polityki kursowej w Polsce w kontekście wprowadzenia euro. (fragment tekstu)

The article discusses the role of exchange rate policy in the fulfilling of convergence criteria in Poland. To determine the optimal strategy regarding ERM II and later euro adoption Poland has to consider the specific circumstances of the country and therefore applying for ERM II membership after a further degree of convergence has been achieved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Krzak M., Oddzielnie do euro, w: Perspektywy wejścia do strefy euro, CASE, Warszawa 2006.
  2. Lutkowski K., Globalizacja a dylematy polityki pieniężnej: w poszukiwaniu optymalnej strategii dla Polski na drodze do euro, "Bank i Kredyt" 2001, nr 11-12.
  3. Miesięczny przegląd makroekonomiczny, BRE Bank, Warszawa 2004.
  4. Raport na temat korzyści i kosztów przyjęcia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 2004.
  5. Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipoteczne, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006
  6. Rostowski J., Polityka kursowa w trzecim etapie reform w Polsce, CASE, Warszawa 2004.
  7. Stanowisko w sprawie polityki Rady Zarządzającej Europejskiego Banku Centralnego dotyczącej zagadnień kursowych w krajach przystępujących, EBC, Warszawa 2004
  8. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa 2003
  9. Założenia polityki pieniężnej na rok 2005, NBP, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu