BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński), Kaczmarek Rafał Remigiusz
Title
Ocena efektywności inwestycji w fundusze inwestycyjne na podstawie benchmarków - elementy teorii i zasad funkcjonowania
Evaluation of Effectiveness of Investment in Investment Funds on the Base of Benchmarks - Elements of the Theory and Roles of Functioning
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 5, s. 43-52, tab.
Issue title
Wybrane aspekty finansów
Keyword
Inwestycje finansowe, Fundusze inwestycyjne, Instrumenty finansowe, Pomiar efektywności
Financial investment, Investment funds, Financial instruments, Efficiency measurement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przez większą część życia człowiek dąży do zaspokojenia swoich potrzeb zarabiając, a następnie wydając pieniądze. Jednak nie zawsze zachodzi taka równowaga między przychodami a wydatkami. Odstępstwem mogą być dwa warianty. Jeden z nich występuje wówczas, gdy bieżące przychody przewyższają bieżące potrzeby konsumpcyjne, a drugi polega na odejściu od bieżącej konsumpcji na rzecz osiągnięcia przyszłej konsumpcji. Celem inwestycji może, zatem być uzyskanie strumienia przepływów pieniężnych, który mógłby osiągnąć najatrakcyjniejszy poziom dla inwestora. Z wielu instrumentów finansowych umożliwiających pomnażanie pieniędzy na szczególną uwagę zasługuje inwestowanie na rynku kapitałowym w otwarte fundusze inwestycyjne, które dla większości inwestorów są alternatywną formą lokowania okresowo wolnych środków pieniężnych. (fragment tekstu)

The paper takes form of introduction to empathize the meaning of benchmarks in the evaluation of effectiveness of investment in investment funds. There was presented the method of evaluation of portfolios effectiveness using benchmarks. Against the background of essence of investment funds, the elements of theory of effectiveness and benchmarks was performed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dziawgo D., Dziawgo L. , Fundusze powiernicze, Dom Organizatora, Toruń 1994
 2. Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Red. T. Dudycz, Wydawnictwo Altademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 3. Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 4. Karlof B. , Ostblom S., Benchmarking - równaj do najlepszych, w: Zarządzanie i finanse, Warszawa 1995.
 5. Karpiński Sz., Fundusze wygrywają z bankami, "Rzeczpospolita" z 07,01.2006.
 6. Kościelniak G., Fundusze powiernicze, Zakamycze, Kraków 1998.
 7. Łyszczak M., Rynek kapitałowy - prawne otoczenie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 8. Rok 2003 w polskiej gospodarce, "Rzeczpospolita" z 30.12.2003.
 9. Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Cz. II, Red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 10. Rynek pieniężny i kapitałowy - debiuty ekonomiczne, Red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 11. Świderek T., Arka przewodzi w akcjach, "Rzeczpospolita" 4.01.2005.
 12. Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z dnia 22 marca 1991 r., DzU 1991, nr 35, poz. 155.
 13. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 28 sierpnia 1997 r, DzU nr 97, poz. 139, z póżn. zm.
 14. Tarczyński W., Kunasz M., Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć powinien, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu