BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagóra-Jonszta Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Teoria rozwoju gospodarczego i "twórczej destrukcji" Schumpetera oraz jej aktualność
Validity of Economic Development Theory and Schumpeter's Creative Destruction in Modern Times
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 3 (75), s. 20-31, bibliogr. s. 30-31
Keyword
Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, Rozwój gospodarczy, Cykl koniunkturalny
J. Schumpeter theory of economic development, Economic development, Business cycles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma na celu zapoznanie się z założeniami teorii rozwoju społecznego i "twórczej destrukcji" Josepha Aloisa Schumpetera oraz wykazanie aktualności jego poglądów. Decydującą rolę w rozwoju gospodarczym, zdaniem Austriaka, odgrywają przedsiębiorcy-innowatorzy podejmujący ryzyko wprowadzania nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych do gospodarki, dzięki którym może się ona rozwijać. Jednocześnie w cyklicznym rozwoju gospodarki pojawia się proces "twórczej destrukcji", polegający na likwidacji przestarzałych, nienadążających za postępem firm, w których miejsce powstają nowoczesne. Ta koncepcja ma współcześnie wielu zwolenników, którzy chętnie ją wykorzystują do usprawiedliwienia procesów zachodzących w gospodarce. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to examine Schumpeter s theory of economic development and creative destruction and prove that his views are still relevant. According to the Austrian economist, a decisive role in economic development is played by entrepreneurs-innovators, who take the risk of introducing new technical or organizational solutions to an economy, thanks to which the economy can grow. At the same time, the cyclical development of the economy involves the process of "creative destruction", which consists in elimination of companies unable to keep pace with economic progress and replacing them with new, more modern ones. Today, this concept still has many followers eager to use it to justify the processes taking place in the economy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce 2011, A. Zorska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Drucker P. F., Modern Prophets: Schumpeter and Keynes?, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.druckersociety.at/files/p_drucker_proph_en.pdf, data wejścia: 15.03.2015].
 3. Fiedor B. 1978 Teoria innowacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Freeman C. 1997 Schumpeter's Business Cycles' Revisited, Universita degli Studi Della Tuscia, Viterbo.
 5. Galbraith J. K. 1973 Społeczeństwo dobrobytu. Nowe państwo przemysłowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 6. Galbraith J. K. 1991 Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Glapiński A. 2004 Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 8. Gołębiowski G. 2007 Twórcza destrukcja jako koncepcja wpływająca na możliwości rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, W. Pluta (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1152, Wrocław.
 9. Heilbroner R. L. 1988 Zmierzch cywilizacji biznesu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 10. Heilbroner R. L. 1993 Wielcy ekonomiści. Czasy. Życie. Idee, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. James E. 1958 Historia myśli ekonomicznej XX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 12. Maślak E. 2002 J. A. Schumpeter pół wieku później - współczesna recepcja teorii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2.
 13. Matusiak K. B. 2005 Twórcza destrukcja i schumpeterowski przedsiębiorca, [w:] Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, K. B. Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 14. Mensch G. 1979 Stalemate in technology: Innovation overcome the depression, Ballinger, Cambridge.
 15. Mikosik S. 1993 Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Osbert-Pociecha G. 2004 Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 17. Poznańska K. 2007 Twórcza destrukcja w warunkach globalizacji a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.),Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 18. Prusak B. 2002 Upadłość - mit klęski czy szansa na odrodzenie, [w:] Zarządzanie na świecie, H. Różańska (red.), Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, nr 5, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 19. Ropęga J. 2005 Likwidacja a niepowodzenie gospodarcze małej firmy, [w:] Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, P. Głodek, J. Kornecki, J. Ropęga (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Schumpeter J. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Schumpeter J. 1995 Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Schumpeter J. A. 1939 Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, MacGraw-Hill Book Company, New York-Toronto-London.
 23. Schumpeter J. A. 1951 Esseys, Adison- Wesley, Cambridge, Mass.
 24. Stępnicka N. 2012 Koncepcja "twórczej destrukcji" J. A. Schumpetera a rozwój przedsiębiorstw w regionie, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), " Ekonomia i Prawo", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, t. XI, nr 4.
 25. Toffler A. 1997 Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 26. Witt U. 2000 Schumpeterian Theory and the Sources of Economic Development: Endegenous, Evolutionary or Enterpreneurial?, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main.
 27. Witt U. 2003 Economic Policy making in Evolutionary Perspective, "Journal of Evolutionary Economics", Springer-Verlag.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.03.75.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu