BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kurs walutowy i stopa procentowa w spełnianiu nominalnych kryteriów konwergencji
The Exchange Rate and Interest Rate in the Fulfilment of the Nominal Convergence Criteria
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 5-17, rys., tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Konwergencja, Kurs walutowy, Stopa procentowa, Polityka pieniężna
Convergence, Exchange rates, Interest rate, Monetary policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
W Traktacie o Unii Europejskiej ustalono, że podstawą przyjęcia państw-członków Unii Europejskiej w skład Unii Gospodarczej i Walutowej będzie trwałe spełnienie kryteriów zbieżności gospodarczej, zwanych kryteriami konwergencji, które określono w odpowiednich protokołach do Traktatu. Opierają się one na kształtowaniu pięciu istotnych parametrów gospodarczych, z których trzy leżą w gestii polityki pieniężnej. Kryterium deficytu budżetowego stanowi, że wielkość deficytu nie może przekraczać 3% PKB, chyba że stosunek ten, znacznie i stale malejąc, zbliża się do tego poziomu lub jego przekroczenie jest wyjątkowe i tymczasowe. Kryterium długu publicznego zakłada, że jego wielkość nie powinna przekroczyć 60% PKB, chyba że stosunek ten maleje w wystarczającym stopniu i zbliża się do tego poziomu w zadowalającym tempie. Kryterium inflacyjne zakłada, że kraj chcący przystąpić do Unii Gospodarczej i Walutowej powinien osiągnąć stabilność cen, co oznacza, że średnia stopa inflacji w tym kraju przez rok przed przystąpieniem nie może być wyższa niż 1,5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji w trzech krajach Unii Europejskiej, które mają najniższą inflację. (fragment tekstu)

The subject of the article is an importance of the exchange rate and interest rate in the fulfilment of the convergence criteria There was made an comparative analysis between Poland, Hungary and Czech Republic, that indicates the differences in the strategies of those three countries in the approaching membership in the euro zone. In the article there were also used examples such countries as Portugal, Spain, Ireland and Greece, in order to analyze fluctuations of the exchange rate and interest rate in a period before introduction of the euro. Research confirms, that typical reaction appearing few years before entering the euro zone was appreciation of the national currency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Przegląd Makroekonomiczny BRE Banku SA, 2003, luty.
  2. Przegląd Makroekonomiczny BRE Banku SA 2002, grudzień, s. 31.
  3. Campos L., Cunha E., Silva P., Portugal and the EMU: 1996-2001, the crucial years, ECB 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu