BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński), Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena stabilności wybranych metod porządkowania liniowego dla problemu klasyfikacji spółek na potrzeby analizy portfelowej
Evaluation of Stability for Select Linear Ranking Methods in View of Classification in Portfolio Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 35-66, tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Rynek kapitałowy, Porządkowanie liniowe, Klasyfikacja przedsiębiorstw, Analiza portfelowa, Uogólniona miara odległości
Capital market, Linear ordering, Classification of enterprises, Portfolio analysis, Generalised distance measure
Note
streszcz., summ..
Abstract
Metody analizy stosowane na rynku kapitałowym można ująć w trzy duże grupy. Są to: analiza techniczna, analiza fundamentalna i analiza portfelowa. Wśród tych metod tylko analiza portfelowa umożliwia łączną analizę wszystkich akcji. Problem, który powstaje w tego typu analizach, dotyczy bazy spółek, na której podstawie będzie budowany portfel papierów wartościowych. Inwestor stosując metody analizy portfelowej, z jednej strony oczekuje dywersyfikacji ryzyka, polegającej na zmniejszeniu ryzyka portfela papierów wartościowych, a będącej efektem zwiększania liczby akcji w portfelu. Z drugiej strony, znając stopę zwrotu i ryzyko walorów potencjalnie wchodzących w skład portfela, korzystając z efektu portfelowego stopy zwrotu i efektu portfelowego ryzyka, może już na wstępie określić parametry graniczne inwestycji, czyli najmniejszą spodziewaną stopą zwrotu i najwyższe możliwe ryzyko portfela Zalety tak rozumianej analizy portfelowej są zatem bardzo duże. (fragment tekstu)

There are three big groups of methods within the analysis methods applied to the capital market: technical analysis, fundamental analysis and portfolio analysis. Among those methods it is solely the portfolio analysis that allows a combine analysis of all the stock leading thus to the diversification of the investment risk. The problem that arises during those analyses is related to the companies constituting the construction base of the portfolio of securities. In the paper an attempt has been made to evaluate the usefulness of the Generalised Distance Measure, proposed by M. Walesiak, in the construction of the base of companies for portfolio analysis in comparison to the synthetic development measure TMAI and No-Pattern Method. The results of linear ranging of the companies according to GDM hae been evaluated in relation to the synthetic development measure TMAI and No-Pattern Method. The research was carried out for the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2001-2002. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dobbins R. , Frąckowiak W., Witt F., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Paanpol, Poznań 1992.
 2. Evans J., Archer S., Diversification and the reduction of dispersion. An empirical analysis, "Journal of Finance" 1968, vol. 23.
 3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 4. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 5. Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
 6. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
 7. Tarczyński W., Łuniewska M., Teoria dywersyfikacji ryzyka - podejście fundamentalne, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '03 Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2003 r.
 8. Tarczyński W., Łuniewska M., Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie budowy portfela papierów wartościowych. w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 9. Tarczyński W., O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych. "Przegląd Statystyczny" 1995, nr 1.
 10. Tarczyński W., Rynki kapitałowe - metody ilościowe. Cz. 2, Placet, Warszawa 1997.
 11. Walesiak, M. Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu