BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Porównanie nieklasycznych metod doboru akcji do portfela papierów wartościowych
A Composision of Nonclassical Portfolio Selection Methods
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 67-87, tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Rynek kapitałowy, Portfel akcji, Portfel papierów wartościowych, Metody taksonomiczne
Capital market, Equity portfolios, Portfolio securities, Taxonomic methods
Note
streszcz., summ..
Abstract
Budowa portfela papierów wartościowych nie jest prosta. Wymaga znajomości nie tylko reguł obrotu giełdowego, ale również wielu czynników ekonomicznych, które wpływają na kurs akcji, tym samym kształtują poziom stopy zwrotu. Z inwestowaniem nierozerwalnie związane jest ryzyko, które inwestor może w pewien sposób ograniczać, wykorzystując między innymi narzędzia, jakimi dysponuje analiza portfelowa. W związku z tym stara się inwestować długoterminowo, dobierając przy tym zestaw walorów w taki sposób, aby zminimalizować poziom ryzyka. Ważne znaczenie ma przy tym dywersyfikacja pozioma i pionowa ryzyka w portfelu papierów wartościowych'. Z uwagi na brak sztywnych reguł w doborze akcji do portfela inwestorzy wciąż poszukują nowych metod umożliwiających rozwiązanie tego problemu. Pomocne tu metody statystyczne, a w szczególności metody wielowymiarowej analizy porównawczej, oraz określone procedury kwalifikacyjne. Poza tym wykorzystanie metod opartych na syntetycznym mierniku rozwoju umożliwia zbudowanie portfeli uwzględniających siłę ekonomiczno-finansową spółek - są to portfele fundamentalne. Budowa baz danych może znacznie ułatwić inwestorom odpowiedni dobór walorów. (fragment tekstu)

Construction portfolio it is not simply issue. It is expected to know not only the rules of volume, but some financial and economical factors, which have big influence on share prices and in the same way on rate of return and risk in portfolio. In the article are proposed construction portfolios on the base of datasets, which were received by using select multivariate comparison methods. In this area are used: taxonomic measure of development (with weights TMAIzW or without weights TMAT), general distance of measure (with weights GDMzW ov without weights GDM), non pattern method (with weights BZW z W or without weights BZW), discriminat function (D), A:-mean method and tamper procedures. Construction of the portfolios are limited only to stocks, listed on the Warsaw Stock Exchange in period of time from 2000 to III quarter 2002. Effectiveness proposing methods of construction portfolios are concerned with comparison of their parameters - rate of return and risk portfolios - in the same period of time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Altman E., Izan H.Y., Identifying Corporate Distress in Australia: An Industry Relative Analysis, Working Paper 1983.
  2. Duda R., Hart P., Pattern Classification and Scene Analysis, J. Wiley, New York 1973.
  3. Evans J., Archer S., Diversification and the reduction of dispersion. An empirical analysis, "Journal of Finance" 1968, vol. 23.
  4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  5. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN. Warszawa 1988.
  6. Richie J.C., Analiza fundamentalna, WIG Press, Warszawa 1997.
  7. Tarczyński W., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 952, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  8. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
  9. Tarczyński W., Łuniewska M., Teoria dywersyfikacji ryzyka - podejście fundamentalne, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '03 Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2003 r.
  10. Walesiak, M. Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu