BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marska Natalia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Harmonizacja systemów emerytalnych w ramach polityki społecznej Unii Europejskiej
Coordination of Pension Systems According to Social Policy of European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 103-115, tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Polityka społeczna UE, System emerytalny
EU social policy, Pension schemes
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej łączy się z wieloma oczekiwaniami. Najwięcej z nich budzi swoboda przepływu osób, w tym swoboda przepływu pracowników. Wspólny rynek europejski charakteryzuje się jednak wysoką ochroną praw pracowniczych. W jaki sposób zatem powinien następować transfer praw za migrującym pracownikiem, zwłaszcza praw emerytalnych gromadzonych przez całe życie zawodowe. Odmienne konstrukcje systemów, różnorodny poziom rozwoju gospodarczego, inne natężenie czynników demograficznych utrudniają harmonizację działania systemów społecznych. Artykuł prezentuje podstawy prawne regulujące współdziałanie krajów wspólnotowych w zakresie polityki społecznej, prace podejmowane w ramach otwartej metody koordynacji oraz możliwy kierunek dalszych zmian systemowych.(fragment tekstu)

The one of the most important expectation of Poland's membership in UE is free flow of people, especially employees. European market puts a lot of pressure on protection of employees privileges, and it can influence the level of work-force cost in the most undesirable way - to make it increase. The social problems of European Union force its members to take actions concem ing protection against ineąuality and unemployment. European social policy consists of creation of common, over-national standards in social benefits calculation and coordination of social policies. The most important efforts concern employments protection, hence the problems of pension or disability benefits are derivatives of it. Different structures of pension systems, other level of economic development, different intensity of demographic factors make coordination of pension systems even more difficult. This article presents social policy legal frameworks in EU Member Countries, describes idea of Open Method of Coordination and proposes further direction of development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adequate and Sustainable Pensisons. Joint Report by the Commission and the Council, Bruksela 2003.
 2. Bińczycka-Majewska T., Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, w: Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Red. L. Florek, IPiSS, Warszawa 1996.
 3. Ciechański J., Otwarta metoda koordynacji systemów emerytalnych, "Ubezpieczenia Społeczne" 2003, nr 7-8.
 4. Jorens Y., Propozycje zmian rozporządzeń Unii Europejskiej nr 1408/71 i 574/72 w dziedzinie zabezpieczenia społecznego: zakres i przesłanki, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1999, nr 4.
 5. Markowska H., Zalewska H., Przepisy wspólnotowe w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych. Konsekwencje finansowe dla Polski, "Polityka Społeczna" 1999, nr 4.
 6. Projekt PHARE 9215-05 Reforma Ubezpieczeń Społecznych.
 7. Promoting Adequate and Sustainable Pensions. Background papcr for the bilateral seminars between the European Commission and Accession Countries, czerwiec 2003.
 8. Rozporządzenie (EWG) Rady nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin, przemieszczających się w granicach Wspólnoty.
 9. Rozporządzenie (EWG) Rady 574/72 z 21 marca 1972 ustalające sposób stosowania rozporządzenia 1408/71.
 10. Uścińska G., Polski system zabezpieczenia społecznego a regulacje Układu Europejskiego, "Polityka Społeczna" 1999, nr 4, s. 2.
 11. Uścińska G., Zasady koordynacji ustawodawstw krajowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Analiza prawnoporównawcza, w: Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Red. L. Florek, IPiSS, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu