BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Strategia rozwoju samorządów a program gospodarczy i budżet samorządów
Strategy of Local Governments Development Referring to Economic Program and Local Government's Budget
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 117-132
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Rozwój lokalny
Public finance, Local government, Local government finance, Local development
Note
streszcz., summ..
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Praktyka samorządowa nie dostarcza zbyt wielu przykładów praktycznego wdrażania strategii rozwoju samorządów. Literatura przedmiotu jest również niezbyt obszerna. W artykule podjęto próbę oceny wzajemnych relacji zachodzących między strategią rozwoju jednostki samorządowej a programami wdrażania strategii i budżetem. W szczególności zwrócono uwagę na rolę programu gospodarczego w gminach jako ważnego instrumentu zarządzania gminą. Rozważania teoretyczne uzupełniano oceną relacji strategia rozwoju-program gospodarczy-budżet na przykładzie miasta Szczecin.(fragment tekstu)

This article presents the evaluation of mutual relations declining between the strategy of local government's unit development, program of strategy implementation and budget. It especially stresses the role of economic program in communities as the important instrument of management. Theoretical deliberation has been supplemented with appraisal of relations: strategy of development-economic program-budget on the basis of Szczecin municipality example. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Budżet władz lokalnych. Narzędzia zarządzania. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa
 2. DzU 1998, nr 91.
 3. Grosse T.G., Rola kontraktów wojewódzkich w rozwoju polskich regionów, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 12.
 4. Grzelak G., Jałowiecki B., Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1.
 5. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1.
 6. Hausner J., Szlachta J., Gilowska Z.,Warszawa trzyma kasę, "Gazeta Wyborcza" z 19.06.2001.
 7. Hozer J., Proces budowy strategii regionalnej, w: Region 2000, Uniwersytet Szczeciński, 2000.
 8. Hozer J.,Strategia rozwoju województwa. Misja miasta Szczecin, w: Strategia województwa a strategia przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, IADiPG, Szczecin 2001.
 9. Uchwała RM nr XVI/489/99 z dn. 22.11.1999 r.
 10. Ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym DzU 2001, nr 142, poz. 1591, zm. DzU 2002, nr 23, poz. 220; 2002, nr 62, poz. 558; 2002, nr 113, poz. 984; 2002, nr 214, poz. 1806.
 11. Zarzecki D., Kluczowe elementy strategii rozwoju w największych miastach w Polsce, w: Region 2002 Polska - Unia Europejska. Ostatnia runda, Uniwersytet Szczeciński 2002.
 12. Zuber P., Teoria i praktyka opracowania strategii rozwoju województwa - prace nad strategiami rozwoju województw w świetle ankiety Ministerstwa Gospodarki, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu