BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrolska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Integracja wydatków z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej a rozwój lokalnej polityki zdrowotnej
Integration of Expenses for Health Care and Social Welfare
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 133-141, tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Polityka społeczna, Polityka zdrowotna, Ochrona zdrowia, Decentralizacja, Samorząd terytorialny, Państwa członkowskie
Social policy, Health care policy, Health care protection, Decentralization, Local government, Member states
Note
streszcz., summ..
Abstract
Decentralizowanie zadań państwowych poprzez rozwój samorządu terytorialnego od kilku lat jest priorytetem organizacyjnym państw Unii Europejskiej. Wynika to z Traktatu z Maastricht, nakazującego stosowanie zasady subsydiarności przez państwa członkowskie oraz z potrzeby sprostania oczekiwaniom obywateli na uzyskanie większego wpływu na sprawy publiczne, a tym samym coraz lepsze zaspokajanie potrzeb publicznych zgłaszanych przez lokalne społeczności. Są to potrzeby związane ze sferą komunalną, społeczną, bezpieczeństwem publicznym i administracją.(fragment tekstu)

Most of social needs associated with delivering of social services are realized by local government units- communities, counties, voivodeships. In the wide formulation of social services includes healthcare and welfare expenses. The aim of this article is to present theoretical basis supporting integration expenses of those sections that enable realizing of health policy by local government.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Denek E., Usługi społeczne w działalności samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia), w: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk 2002.
  2. Patrick D.I., Erickson P.: Health status and health policy, Oxford University Press, New York-Oxford 1993, za C. Włodarczyk; Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1999.
  3. Sobiech J., Warunki wyboru ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", Poznań 1990.
  4. Włodarczyk C., Sitko S., Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie. Poradnik dla samorządów, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius"', Kraków 1999.
  5. Włodarczyk C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu