BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Teresa
Title
Infrastruktura elektroenergetyczna - próba klasyfikacji
Electro-Energetic Infrastructure - an Attempt at Classification
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1982, nr 96, s. 138-147, tab.
Issue title
Z badań nad ekonomicznymi problemami przemysłu
Keyword
Infrastruktura elektroenergetyczna, Elektroenergetyka, Klasyfikacja, Przegląd literatury
Electricity infrastructure, Power, Classification, Literature review
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie różnych stanowisk naukowych w zakresie sposobu ujmowania infrastruktury elektroenergetycznej w ramach infrastruktury ekonomicznej. Na tle przedstawionych ujęć omawianych kwestii autorka zaprezentowała własne stanowisko dotyczące pojęcia, zakresu oraz podziałów klasyfikacyjnych infrastruktury elektroenergetycznej. W toku dalszych rozważań autorka zaprezentowała rozwinięcie i uporządkowanie klasyfikacji urządzeń infrastrukturalnych ze względu na kryterium ich przeznaczenia. Wykorzystując tę klasyfikację, w końcowej części artykułu dokonano krótkiej charakterystyki stanu infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the present paper is to show various scientific viewpoints concerning electro-energetic infrastructure within the framework of economic infrastructure. Against the backgroung of presented viewpoints, the author presented her own opinion concerning the idea, the range and classification divisions of electro-energetic infrastructure. In the course of further considerations, the author presented development and ordering of classification of infrastructure equipment from the point of view of the criterion of their destination. Using this classification, a short analysis of the state of electro-energetic infrastructure in Poland was done. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. W. Kopaliński, Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
 2. Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1974, t. II.
 3. W.B. Rybakow, L.W. Stiepanow, Pomoszcz oswobodiwszimsia stranom politikie i stratiegii imperializma, Moskwa, Nauka 1964.
 4. O. Lange, Rozwój gospodarczy, planowanie i współpraca międzynarodowa, w: Teorie wzrostu ekonomicznego a współczesny kapitalizm, KiW, Warszawa 1961.
 5. K. Dziewoński, Zasady przestrzennego kształtowania inwestycji podstawowych, Warszawa 1948.
 6. B. Ledworowski, W sprawie istoty działalności techniczno-infrastrukturalnej, Przegląd Informacyjny IGK - Gospodarka Miejska, 1972, nr 3.
 7. Klasyfikacja Przemysłu (obowiązująca od 1 I 1967 r.) GUS, Warszawa 1968.
 8. Klasyfikacja Przemysłu (obowiązująca od 1 I 1976 r. ) GUS, Warszawa 1976.
 9. Z. Szeliga, Kariera elektryczności, PWE, Warszawa 1968.
 10. Z. Dziembowski, Pojęcie infrastruktury i jej charakterystyka, Miasto 1966, nr 2.
 11. M. Toroń, J. Bekker, Rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego i jego powiązania z systemami zagranicznymi, Energetyka 1974, nr 7.
 12. J. Legat, Technologia wybranych gałęzi produkcji, cz. II, PWSZ, Wrocław 1972.
 13. Zasilanie zakładów przemysłowych energią elektryczną, CINTE, Warszawa 1970.
 14. Rocznik Statystyczny Przemysłu 1979, GUS, Warszawa 1979.
 15. Rozwój energetyki w PRL, WNT, Warszawa 1970.
 16. Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych, GUS, Warszawa 1975, Zeszyty Metodyczne nr 13.
 17. Wpływ elektryfikacji na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Energetyka 1973, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu