BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowicz Alina
Title
Ocena zmian w zakresie i wielkości publicznych wydatków na oświatę i wychowanie w Polsce w latach 1991-2001
Evaluation of the Changes in the Sphere and Value of Public Expenses on Education and Upbringing in Poland During 1991-2001
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 143-160, tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Finanse publiczne, Wydatki publiczne, Finansowanie oświaty
Public finance, Public expenditures, Financing of education
Note
streszcz., summ..
Abstract
W latach gospodarki centralnie sterowanej oświata jako państwowa jednostka budżetowa była zasilana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (urząd ministra edukacji narodowej został powołany ustawą Sejmu z dnia 24 X 1987 roku o utworzeniu stanowiska ministra edukacji narodowej, DzU PRL 1987, nr 33)'. Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria oświaty i wychowania, wydziały oświaty i wychowania oraz inspektorzy oświaty i wychowania tworzyli administrację oświatową. Niezbędne środki planowano na podstawie szacunkowych danych. Wielkość ich wykonania była uzależniona od wielu czynników subiektywnych, prezentowanych przez dysponentów drugiego i trzeciego stopnia, nie zaś zobiektywizowanych kryteriów. Demokratyzacja życia publicznego po roku 1989 roku spowodowała zmiany w polskim systemie finansowania oświaty.(fragment tekstu)

Up to 1990-s education costs in Poland came from state funding. The situation has considerably changed since the takeover of the educational institutions by the self-government ones. The latter finance the above-mentioned institutions from education grant. Autonomous means defined by the Low of Education System can be regarded as additional sources of funding. The subject of the analyses presented in this article is the share of public expenses on education and the dynamics of this process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. DzU PRL 1987, nr 33
 2. DzU 1998, nr 150, poz. 983.
 3. Filipowicz F., Rataj M., Vademecum młodego nauczyciela. WSiP, Warszawa 1988.
 4. Gilowska Z., Regionalne uwarunkowania reform strukturalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 3, www. euroreg. u w.edu. pl.
 5. Herbst M., Mechanizmy finansowania oświaty w Polsce - algorytm oświatowy a dopłaty samorządów do otrzymanej subwencji, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 3.
 6. Hrynkiewicz J., Sfera społeczna w projekcie ustawy budżetowej na 1994 r. Informacja nr 180. Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1994.
 7. Hrynkiewicz J., Sfera społeczna w projekcie ustawy budżetowej na 1995 r. opinia o projekcie ustawy budżetowej na 1995 r. Informacja nr 270. Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1995.
 8. http://www.vulcan.edu.pl/badania/finanse/w_wydatki.html
 9. Jeżowski A., Finanse w oświacie, AVIS, Jelenia Góra 1997.
 10. Jeżowski A., Finanse w oświacie, Instytut Badań w Oświacie, Wrocław 2003.
 11. Encyklopedia PWN. Warszawa 2000.
 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1977, nr 78, poz. 483.
 13. Lubińska T., Tendencje w dochodach i wydatkach sektora publicznego w latach 1995-2001 a tempo wzrostu PKB. Materiały konferencji Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, IBnGR, Gdańsk 2003.
 14. Polarczyk K., Analiza statystyczna edukacji - Polska na tle innych krajów. Poziom rozwoju i system edukacji w Polsce na tle krajów świata. OECD, UE, Europa Wschodnia z WNP Europy. Raport BsiE 1999, nr 165.
 15. Porawski A., Jakie finansowanie oświaty, czyli... o lekceważeniu prawa, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2001, nr 3/567.
 16. Reforma systemu finansowania oświaty, www.men.waw.pl
 17. Rocznik Statystyczny GUS.
 18. Smolkowska U., Informacja o wydatkach budżetu państwa na oświatą i wychowanie w 1999 r. ze szczególnym uwzględnieniem wydatków budżetu wojewodów w świetle zmian wynikających z reformy administracyjnej kraju. Informacja nr 674. Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1999.
 19. Sprawozdania z wykorzystania budżetu państwa, Rada Ministrów Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001.
 20. Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst jednolity DzU 1996, nr 67, poz. 329. zm. DzU 1991, nr 106, poz. 496.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu