BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotlińska Janina
Title
Podatek od nieruchomości w budżecie dużego miasta
Real Estate Tax - a Component of the Big City Budget
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 161-179, tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Miasto, Podatek od nieruchomości
Public finance, Local government finance, City, Property tax
Note
streszcz., summ..
Abstract
Od początku reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce, mimo zmian w systemie podatków lokalnych, największe znaczenie - zarówno pod względem fiskalnym jak i z punktu widzenia innych funkcji podatków, ma podatek od nieruchomości. Znaczenie tego podatku w dużej mierze zależy od charakteru gminy, a w szczególności od tego, czy bierzemy pod uwagę gminę wiejską, miejsko-wiejską, czy gminę w pełnym tego słowa znaczeniu - miejską. Rola tego podatku jako dochodu gminy i instrumentu oddziaływania władz lokalnych na decyzje otoczenia jest przy tym niezachwiana, co może się wydawać zastanawiające w kontekście przestarzałej konstrukcji tego podatku. W polskim podatku od nieruchomości nadal przeważa ilościowa podstawa opodatkowania, a jego wysokość nie uwzględnia ani położenia, ani standardu nieruchomości. Konstrukcja funkcjonującego w Polsce podatku od nieruchomości wyraźnie odbiega od rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej, gdzie podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa bądź czynszowa nieruchomości. Od momentu, kiedy Polska zaczęła ubiegać się o członkostwo w UE, wiadomo było, że czekają nas zmiany. (fragment tekstu)

Real estate tax is a significant budgetary income of Polish municipalities. It consists a solid basis for budgetary expenditure planning, especially in large cities which have attractive geographical location and fulfill many functions. Thus, it should not be changed by a new value tax basis for all real estates. The real estate tax can also be an instrument used by local authorities to have an impact on functioning of the local businesses. This should remain unchanged even though it should be adjusted to new EU solutions. Local authorities should be able to modify this tax. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. DzU 1994, nr 105, poz. 509.
 2. DzU z 2002, nr 9, poz. 84, z późn. zm.
 3. DzU 2000, nr 56, poz. 679, z późn. zm.
 4. DzU 2000, nr 86, poz. 959.
 5. Głuchowski J., Funkcje podatków w gospodarce rynkowej. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1995, nr 5, s. 5.
 6. Rolewicz J., Ekonomiczne instrumenty stymulowania przedsiębiorczości w małych miastach w Polsce po 1990 roku. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.
 7. Rozporządzenie MF z dnia 18.10.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. DzU 2001, nr 125, poz. 1375.
 8. Rozporządzenie MF z dnia 20.11.1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i opłatach skarbowych. DzU 1997, nr 143, poz. 956.
 9. Uchwały Rady Miejskiej Poznania w sprawie podatku od nieruchomości: Nr XI/66/lI/94 z 20.12.1994 r.; nr XXVIII/198/11/95 z dnia 19.12.1995 r.; nr LII/342/II/96 z dnia 30.12.1996 r.; nr LXV/481/lI/97 z dnia 16.12.1997 r.; nr V/37/III/98 z dnia 15.12.1998 r.; nr XXVI/303/III/99 z dnia 14.12.1999 r.; nr LXIX/589/III//2000 z dnia 19.12.2000 r.; Nr LXXIII/861/III/200I z dnia 27.11.2001 r.; nr V/25/IV/2002 z dnia 10.12.2002 r.
 10. Uchwały Rady Miejskiej Poznania w sprawie stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości: nr XIX/127/91 z 19.02.1991 r.; nr XXXIV/179/91 z 9.07.1991 r.; nr XLlX/252/92 z dnia 11.02.1992 r.; nr LXXIIl/386/93 z dnia 19.01.1993 r.; nr XCIV/550/93 z dnia 14.12.1993 r.
 11. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 12. Ustawa z dnia 4.07.1996 r. o zmianie ustaw ó podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody. DzU 1996, nr 91, poz. 409.
 13. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa. DzU 1997, nr 137, poz. 926, art. 67. Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, DzU 1998, nr 150, poz. 983, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. DzU 2002, nr 200, poz. 1683, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 13.10.2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw. DzU 2000, nr 95, poz. 1041.
 16. Uzasadnienie do uchwały nr Xl/66/lI/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 20.12.1994 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
 17. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.09.1994 r., sygnatura akt III ARN 44/94. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1994, nr 11, poz. 168.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu