BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciesielski Marek
Title
Teoria a praktyka optymalizacji transportu
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 99, s. 17-24, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Keyword
Transport, Optymalizacja, Teoria optymalizacji, Racjonalność gospodarowania, Efektywność transportu, Optymalizacja decyzji, Decyzje optymalne
Transport, Optimalization, Optimization theory, Economic rationality, Transport efficiency, Decision optimization, Optimal decisions
Abstract
Podstawowym zadaniem nauk ekonomicznych jest stwarzanie możliwości przekształcania rzeczywistości gospodarczej, jej doskonalenie i zwiększanie stopnia realizacji formułowanych przez politykę ekonomiczną celów gospodarowania. Postęp w nauce, polegający na konstruowaniu nowych i doskonaleniu istniejących teorii, zwiększa stopień poznania rzeczywistości i tym samym stwarza możliwości zwiększenia skuteczności i racjonalności gospodarowania. Przydatność dorobku nauk ekonomicznych dla praktyki gospodarczej zależy więc przede wszystkim od poziomu rozwoju teorii. Jednakże nawet wysoki poziom rozwoju teorii nie gwarantuje jeszcze dużej przydatności wiedzy ekonomicznej dla rozwiązywania problemów praktycznych. W oparciu o badania teoretyczno-wyjaśniające nauki ekonomiczne podejmują także badania o charakterze postulatywnym, wskazujące pożądany stan rzeczywistości gospodarczej i sposoby jego osiągnięcia. W konkretnej działalności gospodarczej wykorzystuje się zarówno dorobek teoretyczno-poznawczy, jak i wypracowane w oparciu o wiedzę teoretyczną, wzorce, modele i metody postępowania oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Tak rozumiany dorobek nauk ekonomicznych może być jednak w różnym stopniu wykorzystywany w praktyce gospodarczej. Jest to uzależnione od wielu obiektywnych i subiektywnych czynników występujących w gospodarce i polityce gospodarczej. Zagadnienia przydatności dorobku teoretycznego nauk ekonomicznych i wykorzystania tego dorobku w praktyce gospodarczej mogą być rozpatrywane w wielu płaszczyznach i aspektach. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę konfrontacji dorobku teorii ekonomicznej z problemami praktyki gospodarczej w zakresie optymalizacji transportu. Celem artykułu jest więc ustalenie w jakim stopniu i w jakim zakresie teoretyczna wiedza o zjawiskach ekonomicznych zachodzących w transporcie przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań praktycznych zmierzających do optymalizacji transportu. W rozważaniach nad tym zagadnieniem skoncentrowano się na określeniu zakresu i przyczyn niedostatecznej przydatności praktycznej teorii ekonomicznej transportu. Pozwoliło to na sformułowanie założeń i kierunków dalszego rozwoju badań teoretyczno-poznawczych i postulatywnych w zakresie ekonomicznych zjawisk i zagadnień transportowych, sprzyjających zwiększaniu przydatności praktycznej tych badań. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Buga J., Nykowski I., Zagadnienia transportowe w programowaniu liniowym, PWN, Warszawa 1974.
 2. Buga J., Całczyński A, Metody rozwiązywania problemu transportowego, Warszawa 1964.
 3. Nowak L., Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki, PWN, Warszawa 1977.
 4. Piasecki S., Optymalizacja systemów przewozowych, WKiŁ, Warszawa 1973.
 5. Piskozub A., Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1975.
 6. Piskozub A., Funkcjonowanie systemów transportowych, WKiŁ, Warszawa 1973.
 7. Preis H., Majewski W., Studium nad zastosowaniem metod programowania w planowaniu przewozów morskich, WIM, Gdańsk 1969.
 8. Programowanie liniowe w planowaniu przewozów towarowych, WKiŁ, Warszawa 1966.
 9. Richter K.J., Modele ekonomiczno-matematyczne w transporcie, WKiŁ, Warszawa 1971.
 10. Thomson J.M., Nowoczesna ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1978.
 11. Wstęp do metodologii ekonomii, Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo 1979.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu