BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczyk Renata
Title
Zmiany układów gęstości zaludnienia w procesie rozwoju dużych miast
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 99, s. 25-35, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Keyword
Wielkie miasta, Rozwój miasta, Demografia miasta, Ludność miejska, Struktura ludności, Funkcje miasta, Centrum miasta
Great city, City development, City demography, Urban population, Population composition, Town function, Centre of urban
Abstract
Wśród cech charakterystycznych współczesnych procesów urbanizacyjnych na pierwszy plan wysuwa się wzrost liczby miast na mapie świata oraz duża dynamika ich wewnętrznego rozwoju. Rozwój miasta wyraża się zarówno wzrostem znaczenia gospodarczego, wielkością zajmowanego terytorium jak i stałym przyrostem liczby mieszkańców. Wzrost ludnościowy miasta ma charakter bardzo złożony i traktowanie go tylko w kategoriach przyrostu ilościowego byłoby nieadekwatne do rzeczywistych przeobrażeń ludnościowych, które wyrażają się również w procesach: zmian struktur demograficznych, społeczno-zawodowych i rodzinnych ludności. Wymienione struktury ulegają zmianom zarówno w zakresie wielkości jak i przestrzennego rozmieszczenia na planie miasta, co wpływa z kolei na przekształcanie układów gęstości w obrębie miasta w czasie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ajo R., On the structure of population density in London's field, Acta Geographica, 1965, t. 18, nr 4.
 2. Alonso W., Location and land use. Toward a general theory of land rent, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1964.
 3. Blumenfeld H., The tidal wave of metropolitan expansion, Journal, American Institute of Planners, 1954, t. 20, ss. 3-18.
 4. Berry B.J.L., Internal structure of the city, Law and Contemporary Problems, 1965, t. 30, ss. 111-119.
 5. Berry B.J.L., The social burdens of environmental pollution, Chicago 1977.
 6. Berry B.J.L., Horton F.E., Geographic perspective on urban systems, Prentice-Hall, Englewood Cliffs N.J., 1970.
 7. Boyce R.R., The edge of the metropolis: the wave theory analog approach, British Columbia Geographical Series, 1966, t. 7, ss. 31-40.
 8. Bromek K., Rozwój demograficzny regionu Krakowa w okresie od 1869 do 1950, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1964, 85, Prace Geograficzne z. 9, Prace Instytutu Geograficznego, nr 31.
 9. Casetti E., Alternative urban population density models: an analytical comparison of their validity range, Studies in Regional Science, 1969, t. 1, ss. 105-113.
 10. Clark C., Urban population densities, Journal of the Royal Statistical Society, 1958, t. 64, ser. 1, ss. 490-496.
 11. Golc G.A., Wlijanije transporta na prostranstwiennoje razwitije gorodow i agłornicracii, Problemy sowriemiennoj urbanizacii, 1972, ss. 159-190, Statistika, Moskwa.
 12. Gurewicz B.L., Sauszkin J.G., Matematiczeskij mietod w gieografii, Wiestnik Moskowskogo Uniwersitieta, Seria Geograficzeskaja, 1966, nr 1, ss. 3-28.
 13. Kant E., Zur Frage der inneren Gliederung der Stadt. Proceedings of the IGU Symposium in Urban Geography, Lund 1960, Lund Studies in Geography, ser. b, 1962, t. 24, University of Lund.
 14. Kendall S., Comparative planning data transportation characteristics of major cities. Greater London Council, Department of Planning and Transportation, Transportation Branch, 1972.
 15. Korcelli P., Rozwój struktury przestrzennej obszarów metropolitalnych Kalifornii, Prace Geograficzne IG PAN 78, 1969, Warszawa.
 16. Korcelli P., Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, Studia KPZK PAN, 1974, t. 45, PWN.
 17. Morrill R.L., The spatial organization of society, Duxbury Press, Belmont, 1970.
 18. Mydeł R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, PAN Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Geograficznych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
 19. Newling B.E., Urban growth and spatial structure: mathematical models and empirical evidence, Geographical Review, 1966, t. 56, ss. 213-225.
 20. Romaszkin W.J., Opyt matiematiczeskogo analiza kart nasielenija Moskwy, w: Materiały wtorogo mieżdu wiedomstwiennogo sowieszczanija po gieografii nasielenija, Wypusk 3, 1968, Moskwa.
 21. Wingo L., Ir., Transportation and urban land. Resources for the Future, Washington D.C., 1961.
 22. Wolf L.G., The metropolitan tidal wave in Ohio, 1900-2000, Economic Geography, 1969, t. 45, ss. 133-159.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu