BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaczek Wanda Maria
Title
Struktura przestrzeni społeczno-mieszkaniowej Kalisza
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 99, s. 36-51, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Keyword
Struktura przestrzenna, Przestrzeń społeczno-gospodarcza, Miasto, Mieszkania, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Gospodarka przestrzenna, Analiza czynnikowa
Spatial structure, Social economic space, City, Dwellings, Town spatial development, Spatial economy, Factor analysis
Country
Kalisz
Kalisz
Abstract
Przestrzeń miasta jest zróżnicowana w zakresie wielu różnorodnych cech. Zróżnicowanie to najwyraźniej uwidacznia się w strukturze użytkowania ziemi oraz zewnętrznych cechach poszczególnych typów użytków w tym także, mieszkalnictwa. Obok tego występuje zróżnicowanie w układzie cech społeczno-ekonomicznych, demograficznych czy mobilności ludności, które wykazują określone reakcje przestrzenne z charakterystyką mieszkaniowej formy użytkowania ziemi. Wzajemne relacje między elementami systemu miejskiego oraz ich rozmieszczenie tworzą strukturę przestrzenną miasta, a jej obrazem będzie podział przestrzeni tego miasta na pewne typy charakteryzujące się specyficznym układem zmiennych. Artykuł przedstawia drugą część wyników badań przestrzennego zróżnicowania charakterystyki społecznej ludności i zasobów mieszkaniowych miasta średniej wielkości. Pierwsza praca z tego zakresu dotyczyła identyfikacji i rozpoznania istoty czynników decydujących o układzie przestrzeni społeczno-mieszkaniowej Kalisza. Natomiast celem tego artykułu jest rozpoznanie typów tej przestrzeni oraz ich rozmieszczenia, a tym samym określenie struktury przestrzennej miasta. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bailly A.S., Polese M., Procesy miejskie i modele przestrzenne: porównawcza ekologia czynnikowa Edmonton-Quebec, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 1, Warszawa 1980, s. 61-85.
  2. Berry B.J.L., Horton F.E. (red.), Geographic perspectives on urban systems, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1970.
  3. Gaczek W.M., Struktura przestrzeni rezydencjalnej Poznania. Studium analizy czynnikowej. PAN Oddział w Poznaniu, Warszawa-Poznań, 1979.
  4. Gaczek W.M., Czynniki struktury przestrzeni społeczno-mieszkaniowej Kalisza w świetle analizy czynnikowej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, nr 81, Poznań 1979, s. 60 -77.
  5. Gaczek W.M., Kasprzyk A., Pakiet programów niehierarchicznej analizy skupień w badaniu struktury zjawisk, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Prace Ośrodka Przetwarzania Informacji. Poznań (w druku).
  6. Johnston R.J., Urban residential patterns, G. Bell and Sons Ltd, London 1971.
  7. Korcelli P., Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia, t. 45, PWN, Warszawa 1974.
  8. Robson B.T., Urban social areas, Oxford University Press, London 1975.
  9. Timms D.W.G., The urban mosaic. Towards a theory of residential differentiation, University Press, Cambridge 1971.
  10. Węcławowicz G., Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Prace Geograficzne nr 116, Warszawa 1975.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu