BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małuszyńska Ewa
Title
Model równań współzależnych w badaniu regionu uprzemysławianego
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 99, s. 61-68, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Keyword
Analiza regionalna, Inwestycje, Mierniki uprzemysłowienia regionu, Zatrudnienie, Modele wielorównaniowe
Regional analysis, Investment, Region industrialization indicators, Employment, Multi-equation models
Abstract
W badaniach regionalnych szczególne miejsce zajmują zagadnienia inwestycyjne. Jako istotny element teorii wzrostu wchodzą one zarówno do opracowań o charakterze statystyczno-analitycznym, do określenia współzależności pomiędzy inwestycjami a tempem i kierunkiem rozwoju ekonomicznego regionu, jak również do ustaleń planistycznych. Istotą zagadnienia jest konstrukcja programu inwestycyjnego w powiązaniu z określoną koncepcją rozwoju regionu. Duże znaczenie posiada więc analiza zarówno z punktu widzenia następstw regionalnych decyzji inwestycyjnych, jak również analiza wpływu, jaki wywarły na gospodarkę regionu i poziom życia jego mieszkańców inwestycje już zrealizowane. Istotne jest to zwłaszcza wówczas, gdy analiza taka prowadzi do określenia ilościowych współzależności pomiędzy inwestycjami a zespołem zjawisk wchodzących w zakres pojęć rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W regionalnych badaniach zagadnień inwestycyjnych wyodrębnić więc można dwa rodzaje ujęć: ujęcie typu planistycznego, ujęcie typu statystyczno-analitycznego. Opracowania statystyczno-analityczne dotyczą zrealizowanych na danym terenie inwestycji rozpatrywanych z punktu widzenia wybranych, istotnych w układzie regionalnym, kryteriów. Badania tego typu traktowane są zwykle jako podstawa oceny zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na tle gospodarki regionu. Rozpatrywane są wówczas powiązania pomiędzy działalnością inwestycyjną, a szeregiem wielkości opisujących działalność gospodarczą badanego obszaru. Wielkości te to przede wszystkim: zasoby majątku trwałego, rozmiar i struktura produkcji, wielkość zatrudnienia, poziom życia ludności, układ sieci osadniczej. Celem tak przedstawionych badań jest określenie wpływu zrealizowanych inwestycji na potencjał i strukturę gospodarki regionu oraz ocena ich skuteczności z punktu widzenia posiadanych przez region warunków rozwoju. Z tego względu służyć one mogą interpretacji zmian społeczno-gospodarczych, zachodzących na określonym terenie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Beckmann M.J., The isolated region: a model of regional growth. Regional and urban economics, 1973, vol. 3.
  2. Chojnicki J., Płock w trzydziestoleciu PRL. KBRU PAN. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 1976, Nr. 63.
  3. Cichoń M., Realizacja polityki zatrudnienia w uprzemysławiającym się rejonie tarnobrzeskim. KBRU PAN, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych 1973, Nr 58.
  4. Czarkowski J., Wstęp do teorii rozwoju rejonu uprzemysławianego. KBRU PAN, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 1969, Nr 37.
  5. Dobrska Z., Inwestycja główna jako czynnik rozwoju. W: Rozwój społeczno-gospodarczy rejonu uprzemysławianego, red. D. Gałaj, KBRU PAN, PWN, Warszawa 1973, s. 13-47.
  6. Domański R., Syntetyczna charakterystyka obszaru. Na przykładzie Okręgu Przemysłowego Konin-Łęczyca-Inowrocław, PWN, Warszawa 1970.
  7. Domański R., Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, (w druku).
  8. Starzeński O., Ekonometryczne modele wzrostu w planowaniu regionalnym. Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku, PWN, Warszawa 1975.
  9. Wojtasiewicz L., Problemy inwestycji w badaniach regionalnych, KPZK PAN, Studia t. XXIX, Warszawa 1969.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu