BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Włodzimierz
Title
Transport zbiorowy i indywidualny w miastach
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 99, s. 69-82, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Keyword
Transport miejski, Transport pasażerski, Komunikacja miejska, Zachowania komunikacyjne, Decyzje konsumenckie, Polityka transportowa
City transport, Passenger transport, Municipal transport, Communication behaviours, Consumer decision, Transport policy
Abstract
Ustalenie właściwych proporcji między transportem zbiorowym i indywidualnym stało się obecnie podstawowym problemem kształtowania systemów transportowych w wielkich miastach. Szybki rozwój miast zapoczątkowany w drugiej połowie XIX wieku przebiegał w oparciu o postęp techniczny w zakresie transportu zbiorowego. Dopiero w późniejszym okresie w miastach, o wielkości i strukturze dostosowanych do układu przestrzennego i własności transportu zbiorowego, pojawiły się nowe elementy związane z rozwojem transportu indywidualnego. Żywiołowy rozwój miast zdeterminowany własnościami transportu indywidualnego doprowadził do powstania sprzeczności między wielkością i strukturą przestrzenno-funkcjonalną miast a ich systemami transportowymi. W większości współczesnych wielkich miast transport zbiorowy jest niedostosowany do wielkości potrzeb przewozowych i preferencji użytkowników transportu. Jednocześnie w miarę wzrostu obciążenia sieci transportowej pogarszają się warunki korzystania z transportu indywidualnego, a jego dalszy rozwój napotyka na barierę przestrzennych, technicznych i ekonomicznych możliwości rozbudowy miejskiej infrastruktury transportowej. Zjawiska te powodują tak poważne trudności i zakłócenia w funkcjonowaniu miast, iż określa się je nawet mianem "kryzysu komunikacyjnego miast". Wielkość i struktura przestrzenno-funkcjonalna miast, a także inne czynniki określające zachowanie komunikacyjne ludności, nadal skłaniają użytkowników transportu do preferowania transportu indywidualnego. Preferencje użytkowników transportu są jednak sprzeczne z celami i kierunkami polityki transportowej miast, zdeterminowanymi istniejącym stanem zagospodarowania przestrzennego miast, możliwościami technicznymi i ekonomicznymi w zakresie inwestycji transportowych oraz ograniczeniami wynikającymi z generalnych celów i kierunków rozwoju miast. Tak więc, usunięcie sprzeczności między wielkością i strukturą miast a ich systemami transportowymi jest niemożliwe bez rozwiązania problemu roli i udziału transportu zbiorowego i indywidualnego w obsłudze komunikacyjnej miast. W niniejszym opracowaniu dokonano analizy czynników wpływających na kształtowanie się proporcji między transportem zbiorowym i indywidualnym w obsłudze komunikacyjnej miast. Celem analizy jest identyfikacja siły i charakteru sprzeczności między tymi czynnikami, a tym samym ustalenie istoty zasadniczych trudności występujących w procesie rozwoju systemów transportowych miast. Przedmiotem analizy są zjawiska zachodzące w wielkich miastach w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. Niemniej może ona być przydatna także dla badania, a w pewnym stopniu i programowania transportu miejskiego w Polsce. W wielkich miastach w Polsce zachodzą bowiem lub też zaczynają się pojawiać zjawiska o podobnym charakterze, chociaż niewątpliwie nie całkiem tożsame z procesami opisywanymi w artykule. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Berry B.J.L., Land Use, Urban Form and Environment Quality, Chicago 1974
 2. McDonaugh C.C., The demend for commuter rail transport, Journal of Transport Economics and Policy, May 1977
 3. Earp J.H., Mall R.D., McDonald M., Modal choice behavior and value of traval time. W zbiorze: Modal choice and the value of travel time, red. Heggie J.G., Clasendon Press, 1976
 4. Faria A.J., The development of a mobility index based on a factor analysis of the socio-economic charakteristics of households, Transportation and Technology, 1978, nr 4
 5. Foerster J.F., Modal choice decision process models: A Comparision of compensatory and non-compensatory structures, Transportation Research, 1973, nr 1
 6. Goldberg S., Repartition des deplacements urbains par mode de transport, Ministere de L'Equipementet du Logment, 1966
 7. Heggie J.G., A diagnostic survey of urban journey - to - work: Behavior. W zbiorze: Modal choice and the value of travel time, red. Heggie J.G., Oxford, Clarendon Press 1976
 8. Henser D.A., Valuation of commuter travel time savings: An Alternative procedure, W zbiorze: Modal choice and the value of travel time, red. Heggie J.G., Oxford Clarendon Press, 1976
 9. Hirten I.P., Urban transportation as a toll for a farreaching and comprehensive transportation reform to achieve a more efficient and attractive environment. Procc. ECF-UN Seminar
 10. Hutchinson B.G., Principles of Urban Travel Systems Planning, Scripta Book Company, Washington 1974
 11. Kendall S., Comparative Planning Data and Transportation Characteristics of Major Cities, Greather London Council, November 1972
 12. Kobayashi K., Aoki Y., Tani A., A Method for evaluating urban transportation planning in terms of user benefit, Transportation Research, 1975, nr 1
 13. Lee N., Dalvi M.Q., Variations in the value of Travel Time, Machester Schod, 1969, nr 3
 14. Lerman S.R., Manski Ch.F., Sample design for discrete choice analysis of travel behavior: the state of the art, Transportation Research, 1979, nr 1
 15. Meyer J., Kain J., Wohl M., The Urban Transportation Problem, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1966
 16. Nash C.A., Public versus Private Transport, Mac Millan Press Ltd, London 1976
 17. Ostaszewicz J., Kierunki rozwoju miejskiego transportu osobowego w krajach o wysokim poziomie motoryzacji, IKS Warszawa 1978 (maszynopis)
 18. Ostaszewicz J., Rataj M., Szybka komunikacja miejska, WKiŁ, Warszawa 1979
 19. Suchorzewski W., Rola transportu w kształtowaniu aglomeracji miejsko-przemysłowych, W zbiorze: Transport w dużych aglomeracjach miejskich, PAN, Warszawa 1975
 20. Thomas T.C., Thomson G.J., Value of time saved by trip purpose, Highway Research Record, nr 314
 21. Thomson J.M., Nowoczesna ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1978
 22. Willeke R., Zebisch K.D., Investitionsplanung und Erfolsgskontrolle im Personennahverkehr, Zeitschrift fur Verkehrswissenschaft, 1979, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu