BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasiewicz Lucyna
Title
Plany rzeczowe i finansowe organów terenowych szczebla podstawowego
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1980, nr 87, s. 71-100
Issue title
Planowanie i finansowanie działalności organów terenowych
Keyword
Planowanie finansowe, Planowanie gospodarcze, Gospodarka regionalna, Planowanie społeczno-gospodarcze, Gospodarka planowa, System gospodarczy, Planowanie terytorialne, Gospodarka terytorialna
Financial planning, Economic planning, Regional economy, Socio-economic planning, Planned economy, Economic system, Territorial planning, Territorial economy
Note
streszcz.
Abstract
Przedmiotem pracy jest analiza i ocena systemu planów rzeczowych i finansowych dotyczących gmin, miast oraz zespołów miejsko-gminnych. W szczególności chodzi w pracy o przedstawienie powiązań między planami rzeczowymi i planami finansowymi, a ponadto o określenie samodzielności i aktywności organów terenowych w procesie planowania. Analizowany system planów szczebla podstawowego nasuwa liczne uwagi krytyczne, jakakolwiek w ostatnich latach nastąpił pewien postęp w dziedzinie planowania. Postęp ten dotyczył jednak głównie planów rzeczowych, tj. rocznych i pięcioletnich planów społeczno-gospodarczych. W planowaniu finansowym (tj. w budżetach terenowych i w systemie funduszów parabudżetowych) nie wprowadzono wystarczających rozwiązań dla aktywizacji gospodarki terenowej. Planowanie organów terenowych szczebla podstawowego nie ma charakteru kompleksowego, ponieważ nie jest zapewniona pełna harmonia między rzeczową a finansową stroną planu. Osłabia to rolę planu jako instrumentu operatywnego kierowania gospodarką gminy lub miasta. Nie ma wystarczającej samodzielności planistycznej organów podstawowych: występuje duże ograniczenie planów gmin i miast przez plany wojewódzkie, stosowana jest nadmierna ilość odgórnych wskaźników i limitów. W rezultacie, podporządkowanie władzy terenowej niektórych spraw, nawet o znaczeniu lokalnym, ma często charakter formalny, niekiedy stosuje się zresztą niekonsekwentnie inne rozwiązania w planowaniu rzeczowym, a inne w planowaniu finansowym. Przeprowadzona analiza nasuwa wniosek, że potrzebne są dalsze działania usprawniające system planowania terenowego. Przede wszystkim należy dążyć do merytorycznego powiązania rzeczowej i finansowej strony planowania, poprzez integrację planów społeczno-gospodarczych i budżetów. Integracja taka powinna być zapewniona już na szczeblu podstawowym, bez nadmiernych i zbędnych ograniczeń ze strony szczebla wojewódzkiego. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Denek E., Systematyka źródeł finansowania działalności organów terenowych szczebla podstawowego. Problem MR.III.16.5, temat 04, Poznań 1977, maszynopis (Instytut Finansów AE w Poznaniu).
 2. Denek E., Kompetencje organów gminnych oraz miasta i gminy w planowaniu i finansowaniu działalności socjalno-kulturalnej. Problem MR.III.16.5, temat 04, Poznań 1979, maszynopis (Instytut Finansów AE w Poznaniu).
 3. Janku Z., Charakter prawny i rola miejsko-gminnych rad narodowych, w: Gminne rady narodowe i naczelnicy gmin, red. F. Siemieński, PWN Poznań 1974.
 4. Janku Z., Gmina (miasto i gmina) jako jednostka podstawowa, Problemy Rad Narodowych 1978, nr 41.
 5. Kaleta J., Terenowe planowanie budżetowe w Polsce Ludowej, PWE Warszawa 1968.
 6. Komar A., Finanse gmin, PWE Warszawa 1977.
 7. Kruszczyński S., Planowanie gospodarki narodowej i elementy polityki ekonomicznej, PWE Warszawa 1974.
 8. Łączkowski W., Finansowe podstawy działalności gminnych rad narodowych, w: Gminne rady narodowe i naczelnicy gmin, red. F. Siemieński, PWN Poznań 1974.
 9. Madurowicz W., Wpływ zmian w systemie funkcjonowania gospodarki i państwa na stosunki między centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej. Instytut Planowania, Warszawa 1976 (maszynopis powielony).
 10. Opałło M., Perspektywy rozwoju planowania terytorialnego. Materiały z konferencji nt. Rola szczebla regionalnego w budowie i realizacji NPSG, Instytut Planowania, Warszawa 1978 (maszynopis powielony).
 11. Rączka E., Społeczna i ustrojowa pozycja miast, Rada Narodowa - Gospodarka - Administracja 1975, nr 17.
 12. Sangajło R., Wojtasiewicz L., Plany i budżety terenowe szczebla wojewódzkiego. Problem MR.III.16.5, temat 04. Poznań 1978, maszynopis (Instytut Finansów AE w Poznaniu).
 13. Słojewski R., Doświadczenia z opracowania planów przestrzennego zagospodarowania gmin, Rada Narodowa - Gospodarka - Administracja 1978, nr 16.
 14. Służewski J. (red.), Terenowe organy administracji i rady narodowe po reformie, WP Warszawa 1977.
 15. Sobiech J., Rozwój systemu planowania i finansowania terenowej opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1945-1976. Problem MR.III.16.5 temat 06 Poznań 1976, maszynopis (Instytut Finansów AE w Poznaniu).
 16. Weralski M., W sprawie źródeł dochodów budżetów terenowych, Gospodarka i Administracja Terenowa 1963, nr 1.
 17. Wierzbicki J., Budżety terenowe w Polsce Ludowej, PWN Poznań 1967.
 18. Wierzbicki J., Planowanie budżetowe a planowanie społeczno-gospodarcze w nowym systemie kierowania gospodarką terenową (referat na seminarium ogólnoproblemowym), Problemu MR.III.16, Poznań 1979, maszynopis (Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGPiS w Warszawie).
 19. Wierzejski J., Plany społeczno-gospodarcze gmin i miast w roku 1978, Rada Narodowa - Gospodarka - Administracja 1977, nr 23.
 20. Zawadzka B., Gmina jako jednostka podstawowa (niektóre problemy), Organizacja - Metody - Technika 1977, nr 9.
 21. Rozporządzenie Rady Min. z 21.7.1960 w sprawie funduszów dobrowolnych świadczeń społecznych, DU nr 39 poz. 233.
 22. Ustawa z 25.11.1970, prawo budżetowe, DU nr 29 poz. 244.
 23. Ustawa z 29.11.1972 o utworzeniu gminy i zmianie ustawy o radach narodowych, DU nr 49 poz. 312.
 24. Ustawa z 29.11.1972 o funduszu gminnym, DU nr 40 poz. 313.
 25. Ustawa budżetowa na rok 1974 z 15.12.1973, DU nr 50 poz. 286.
 26. Ustawa budżetowa na rok 1976 z 19.12.1975, DU nr 44 poz. 225.
 27. Uchwała Rady Min. z 9.7.1976 w sprawie zasad i trybu sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, MP nr 31 poz. 135.
 28. Ustawa budżetowa na rok 1977 z 18.12.1976, DU nr 39, poz. 225.
 29. Ustawa budżetowa na rok 1978 z 17.12.1977, DU nr 37 poz. 161.
 30. Ustawa budżetowa na rok 1979 z 21.12.1978, DU nr 30 poz. 129.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu