BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagielski Marek, Kokocińska Małgorzata
Title
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług w gospodarce narodowej
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 92, s. 9-37, tab.
Issue title
Rola i miejsce usług w gospodarce narodowej
Keyword
Rynek usług, Usługi, Sektor usług, Wielkość spożycia, Zatrudnienie w usługach, Preferencje konsumenta, Racjonalność gospodarowania, Rozwój społeczno-gospodarczy, Gospodarka narodowa
Services market, Services, Services sector, Volume of consumption, Employment in services, Consumer preferences, Economic rationality, Social economic development, National economy
Abstract
Temat pracy nasuwa szereg zagadnień do rozpatrzenia. W związku z tym zaszła konieczność przeprowadzenia selekcji problemów. Ostatecznie przyjęto, iż zapoczątkowaniem rozważań winna być pewna ogólna charakterystyka dotychczasowego rozwoju usług oraz określenie na tej podstawie dalszego ich rozwoju. Zagadnieniom tym został poświęcony pierwszy artykuł. Zwrócono w nim uwagę na istotne cechy polityki gospodarczej w odniesieniu do usług odpłatnych zarówno w procesach regulacyjnych jak i realnych. Rozważania te umożliwiły przyjęcie dwóch głównych płaszczyzn rozpatrywania roli usług w gospodarce socjalistycznej: realizacji celów społecznych oraz optymalnego wykorzystania zasobów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Długosz Z.: Drobny patrzy na wojewodę. Życie Gospodarcze 1979, nr 51/52.
 2. Gryc T.: Rola usług w konsumpcji, TNOiK, Bydgoszcz 1978.
 3. J.D.: Usługi - jakie są. Życie Gospodarcze 1979, nr 33.
 4. Jagielski M.: Inwestycyjne uwarunkowania podaży wybranych usług bytowych. Opracowania i materiały. IHWiU. Warszawa 1980.
 5. La Place du Secteur Tertiare dans l'Economie Francaise. Problemes Economiques 1978, nr 1569.
 6. Monitor Polski 1965, nr 47.
 7. Monitor Polski 1972, nr 14.
 8. Niewadzi Cz.: Problemy rozwoju usług. KiW, Warszawa 1968.
 9. Niewadzi Cz.: Rola sektora trzeciego w rozwoju gospodarczym Polski, w: Ekonomika kształcenia, Warszawa 1970.
 10. Niewadzi Cz.: Usługi w gospodarce narodowej. PWE, Warszawa 1975.
 11. Nowe Drogi 1973, nr 7.
 12. Nowe Drogi 1973, nr 11.
 13. Pohorille M.: Preferencje konsumentów a postulowany wzorzec spożycia. PWN, Warszawa 1978.
 14. Polarczyk K.: Sfera usług w strategii społeczno-gospodarczego rozwoju PRL. Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego 1979, nr 4.
 15. Rocznik Statystyczny 1972. GUS, Warszawa 1972.
 16. Rocznik Statystyczny 1976. GUS, Warszawa 1976.
 17. Rocznik Statystyczny 1977. GUS, Warszawa 1977.
 18. Rocznik Statystyczny 1978. GUS, Warszawa 1978.
 19. Rocznik Statystyczny 1979. GUS, Warszawa 1979.
 20. Rządowy program rozwoju usług i rzemiosła w latach 1976-1980. Warszawa 1977 (maszynopis powielony).
 21. Sadowski Z.: Zasada racjonalności a społeczna efektywność gospodarowania, Ekonomista 1978, nr 5.
 22. Sarapuk M.: Czynniki wzrostu sektora usług. Ekonomista 1972, nr 6.
 23. Sarapuk M.: Sektor usług a struktura zatrudnienia. Ekonomista 1976, nr 3.
 24. Sarapuk M.: Związki między sektorami gospodarczymi w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Gospodarka Planowa 1976, nr 10.
 25. Sokół A.: Zapotrzebowanie na usługi w perspektywicznym modelu konsumpcji jednostkowej w Polsce. Zeszyty Naukowe U.G., Wydział Ekonomiki Produkcji, 1974.
 26. Szablewski A.: Teorie rozwoju sektora usług w burżuazyjnej ekonomii politycznej. Ekonomista 1977, nr 2.
 27. Styś A., Olearnik J.: Prawidłowości rynku usług i ich spożycia jako podstawa sterowania rozwojem usług, TNOiK, Bydgoszcz 1978.
 28. Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 31.10.1979 (niepublikowana).
 29. Usługi dla ludności 1968. GUS, Warszawa 1968.
 30. Usługi dla ludności 1970. GUS, Warszawa 1970.
 31. Usługi dla ludności 1971. GUS, Warszawa 1971.
 32. Usługi dla ludności 1972. GUS, Warszawa 1972.
 33. Usługi dla ludności 1974. GUS, Warszawa 1974.
 34. Usługi dla ludności 1976. GUS, Warszawa 1976.
 35. Ustawa z dn. 29.3.1972 r. (Dz.U. 1972, nr 11).
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu