BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wernik Andrzej (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Title
Budżet państwa i finanse publiczne w 2014 roku
State Budget and Public Finance in 2014
Source
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2015, nr 43(5), s. 5-15, tab., bibliogr. 16 poz.
Vistula University Working Papers
Keyword
Budżet państwa, Finanse publiczne, Deficyt budżetowy, Dług publiczny
State budget, Public finance, Budget deficit, Public debt
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rok 2014 przyniósł niewątpliwą poprawę stanu finansów publicznych. Wyrazem tego było obniżenie deficytu finansów publicznych z 4,0% PKB do 3,2%. Nastąpiło to z jednej strony dzięki prowadzeniu zręcznej polityki fiskalnej nastawionej na umiarkowaną konsolidację fiskalną dostosowaną do przebiegu cyklu koniunkturalnego, z drugiej zaś dzięki przeprowadzeniu śmiałej reformy otwartych funduszy emerytalnych. Pozwoliło to władzom Unii Europejskiej na zamknięcie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski.(abstrakt oryginalny)

The year 2014 brought an undoubted improvement of the state of public finance. An expression thereof was reduction of the public finance deficit from 4.0% of GDP to 3.2%. This occurred, on the one hand, owing to carrying out a clever fiscal policy aimed at a moderate fiscal consolidation adjusted to the course of the business cycle, while, on the other hand, owing to carrying out a bold reform of open pension funds. This allowed the European Union's authorities closing down the excessive deficit procedure against Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "Biuletyn Statystyczny" (2015), nr 3.
 2. Eurostat (2015), "Euroindicator", No. 72.
 3. Eurostat (2013), Government finance statistics. Summary tables, No. 2.
 4. IMF (2014), Fiscal Monitor, April.
 5. IMF (2015), Fiscal Monitor, April.
 6. GUS (2014), Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 r., GUS, Warszawa.
 7. Oręziak L. (2014), OFE - katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, IW Książka i Prasa, Warszawa.
 8. Program konwergencji. Aktualizacja 2013 (2013), Rzeczpospolita Polska, Warszawa.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (2015), Rada Ministrów, Warszawa.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres... (2012, 2013, 2014), Rada Ministrów, Warszawa.
 11. Strategia zarządzania długiem publicznym w latach 2014-2017 (2013), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 12. Ustawa budżetowa na rok 2014 z 24 stycznia 2014 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 162).
 13. Ustawa budżetowa na rok 2015 z 15 stycznia 2015 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 153).
 14. Wernik A. (2014), Finanse publiczne - cele, struktury, uwarunkowania, wyd. III zmienione, PWE, Warszawa.
 15. Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2014-2017 (2014), Program konwergencji. Aktualizacja 2014, Rada Ministrów, Warszawa.
 16. Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2015-2018 (2015), Program konwergencji. Aktualizacja 2015, Rada Ministrów, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-2688
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu